#bdc64d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdc64d由74.12%红色,77.65%绿色和30.2%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为198,蓝色值为77。在CMKY色彩空间中,他由4.54%青色,0.0%品红色,61.11%黄色和22.35%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 74.1
  • G 77.6
  • B 30.2
  RGB 百分比
  • C 4.5
  • M 0.0
  • Y 61.1
  • K 22.4
  CMYK 百分比

#bdc64d 颜色转换

#bdc64d十进制的RGB值为R:189, G:198, B:77。 CMYK值为C:4.545, M:0.0, Y: 61.111, K: 22.353

RGB 189, 198, 77
百分比 74.12%, 77.65%, 30.2%
十六进制 bdc64d
十进制 12437069
二进制 10111101,11000110,01001101
CMYK 4.545, 0.0, 61.111, 22.353
CMYK百分比 5%, 0%, 61%, 22%
CMY 0.259, 0.224, 0.698
CMY百分比 26%, 22%, 70%
HSL 64.46°, 51.49, 53.92
HSV (or HSB) 64.46°, 61.111000000000004, 77.65
XYZ 42.52, 51.743, 14.768
xyY 0.39, 0.475, 51.743
CIE-LAB 77.127, -19.007, 57.805
CIE-LUV 77.127, -0.756, 71.486
CIE-LCH/LCHab 77.127, 60.849, 108.201
CIE-LUV/LCHuv 77.127, 71.49, 90.606
Hunter-Lab 71.933, -20.37, 38.18
YIQ 181.515, 33.5142, -39.5587
YUV 181.515, -51.42985, 6.56621
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#bdc64d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdc64d 相似颜色

相似颜色

#bdc64d 色度/色彩

至黑
至白

#bdc64d 色调

色调变化

#bdc64d HTML/CSS代码

#bdc64d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdc64d.

<span style="color:#bdc64d;">文本</span>
#bdc64d 背景颜色

此段背景颜色为 #bdc64d.

<p style="background-color:#bdc64d;">文本</p>
#bdc64d 边框颜色

这个边框颜色为 #bdc64d.

<div style="border:1px solid #bdc64d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdc64d;}
.background {background-color:#bdc64d;}
.border {border:1px solid #bdc64d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉