#bdc9b5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdc9b5由74.12%红色,78.82%绿色和70.98%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为201,蓝色值为181。在CMKY色彩空间中,他由5.97%青色,0.0%品红色,9.95%黄色和21.18%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.1
  • G 78.8
  • B 71.0
  RGB 百分比
  • C 6.0
  • M 0.0
  • Y 10.0
  • K 21.2
  CMYK 百分比

#bdc9b5 颜色转换

#bdc9b5十进制的RGB值为R:189, G:201, B:181。 CMYK值为C:5.97, M:0.0, Y: 9.951, K: 21.176

RGB 189, 201, 181
百分比 74.12%, 78.82%, 70.98%
十六进制 bdc9b5
十进制 12437941
二进制 10111101,11001001,10110101
CMYK 5.97, 0.0, 9.951, 21.176
CMYK百分比 6%, 0%, 10%, 21%
CMY 0.259, 0.212, 0.29
CMY百分比 26%, 21%, 29%
HSL 96.0°, 15.62, 74.9
HSV (or HSB) 96.0°, 9.950000000000001, 78.82
XYZ 50.212, 55.928, 51.863
xyY 0.318, 0.354, 55.928
CIE-LAB 79.573, -7.756, 8.588
CIE-LUV 79.573, -5.783, 13.934
CIE-LCH/LCHab 79.573, 11.572, 132.086
CIE-LUV/LCHuv 79.573, 15.087, 112.541
Hunter-Lab 74.785, -11.026, 11.232
YIQ 195.132, -0.7248, -8.762
YUV 195.132, -6.95243, -5.3798
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bdc9b5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdc9b5 相似颜色

相似颜色

#bdc9b5 色度/色彩

至黑
至白

#bdc9b5 色调

色调变化

#bdc9b5 HTML/CSS代码

#bdc9b5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdc9b5.

<span style="color:#bdc9b5;">文本</span>
#bdc9b5 背景颜色

此段背景颜色为 #bdc9b5.

<p style="background-color:#bdc9b5;">文本</p>
#bdc9b5 边框颜色

这个边框颜色为 #bdc9b5.

<div style="border:1px solid #bdc9b5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdc9b5;}
.background {background-color:#bdc9b5;}
.border {border:1px solid #bdc9b5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉