#bdd9bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdd9bb由74.12%红色,85.1%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为217,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由12.9%青色,0.0%品红色,13.83%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.1
  • G 85.1
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 12.9
  • M 0.0
  • Y 13.8
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#bdd9bb 颜色转换

#bdd9bb十进制的RGB值为R:189, G:217, B:187。 CMYK值为C:12.903, M:0.0, Y: 13.825, K: 14.902

RGB 189, 217, 187
百分比 74.12%, 85.1%, 73.33%
十六进制 bdd9bb
十进制 12442043
二进制 10111101,11011001,10111011
CMYK 12.903, 0.0, 13.825, 14.902
CMYK百分比 13%, 0%, 14%, 15%
CMY 0.259, 0.149, 0.267
CMY百分比 26%, 15%, 27%
HSL 116.0°, 28.3, 79.22
HSV (or HSB) 116.0°, 13.825000000000001, 85.1
XYZ 54.767, 64.032, 56.485
xyY 0.312, 0.365, 64.032
CIE-LAB 83.982, -14.891, 11.682
CIE-LUV 83.982, -14.111, 19.767
CIE-LCH/LCHab 83.982, 18.926, 141.886
CIE-LUV/LCHuv 83.982, 24.287, 125.523
Hunter-Lab 80.02, -17.866, 14.162
YIQ 205.208, -7.0462, -15.258
YUV 205.208, -8.95819, -14.2197
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bdd9bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdd9bb 相似颜色

相似颜色

#bdd9bb 色度/色彩

至黑
至白

#bdd9bb 色调

色调变化

#bdd9bb HTML/CSS代码

#bdd9bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdd9bb.

<span style="color:#bdd9bb;">文本</span>
#bdd9bb 背景颜色

此段背景颜色为 #bdd9bb.

<p style="background-color:#bdd9bb;">文本</p>
#bdd9bb 边框颜色

这个边框颜色为 #bdd9bb.

<div style="border:1px solid #bdd9bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdd9bb;}
.background {background-color:#bdd9bb;}
.border {border:1px solid #bdd9bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉