#bdde4d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdde4d由74.12%红色,87.06%绿色和30.2%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为222,蓝色值为77。在CMKY色彩空间中,他由14.86%青色,0.0%品红色,65.32%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 74.1
  • G 87.1
  • B 30.2
  RGB 百分比
  • C 14.9
  • M 0.0
  • Y 65.3
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#bdde4d 颜色转换

#bdde4d十进制的RGB值为R:189, G:222, B:77。 CMYK值为C:14.865, M:0.0, Y: 65.315, K: 12.941

RGB 189, 222, 77
百分比 74.12%, 87.06%, 30.2%
十六进制 bdde4d
十进制 12443213
二进制 10111101,11011110,01001101
CMYK 14.865, 0.0, 65.315, 12.941
CMYK百分比 15%, 0%, 65%, 13%
CMY 0.259, 0.129, 0.698
CMY百分比 26%, 13%, 70%
HSL 73.66°, 68.72, 58.63
HSV (or HSB) 73.66°, 65.315, 87.06
XYZ 48.447, 63.597, 16.744
xyY 0.376, 0.494, 63.597
CIE-LAB 83.756, -30.577, 64.841
CIE-LUV 83.756, -14.963, 82.116
CIE-LCH/LCHab 83.756, 71.689, 115.247
CIE-LUV/LCHuv 83.756, 83.468, 100.327
Hunter-Lab 79.748, -31.12, 43.375
YIQ 195.603, 26.9238, -52.1035
YUV 195.603, -58.36249, -5.79355
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#bdde4d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdde4d 相似颜色

相似颜色

#bdde4d 色度/色彩

至黑
至白

#bdde4d 色调

色调变化

#bdde4d HTML/CSS代码

#bdde4d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdde4d.

<span style="color:#bdde4d;">文本</span>
#bdde4d 背景颜色

此段背景颜色为 #bdde4d.

<p style="background-color:#bdde4d;">文本</p>
#bdde4d 边框颜色

这个边框颜色为 #bdde4d.

<div style="border:1px solid #bdde4d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdde4d;}
.background {background-color:#bdde4d;}
.border {border:1px solid #bdde4d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉