#bde4a0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bde4a0由74.12%红色,89.41%绿色和62.75%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为228,蓝色值为160。在CMKY色彩空间中,他由17.11%青色,0.0%品红色,29.82%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 74.1
  • G 89.4
  • B 62.7
  RGB 百分比
  • C 17.1
  • M 0.0
  • Y 29.8
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#bde4a0 颜色转换

#bde4a0十进制的RGB值为R:189, G:228, B:160。 CMYK值为C:17.105, M:0.0, Y: 29.825, K: 10.588

RGB 189, 228, 160
百分比 74.12%, 89.41%, 62.75%
十六进制 bde4a0
十进制 12444832
二进制 10111101,11100100,10100000
CMYK 17.105, 0.0, 29.825, 10.588
CMYK百分比 17%, 0%, 30%, 11%
CMY 0.259, 0.106, 0.373
CMY百分比 26%, 11%, 37%
HSL 94.41°, 55.74, 76.08
HSV (or HSB) 94.41°, 29.825000000000003, 89.41
XYZ 55.073, 68.843, 43.642
xyY 0.329, 0.411, 68.843
CIE-LAB 86.426, -24.651, 29.136
CIE-LUV 86.426, -19.18, 45.039
CIE-LCH/LCHab 86.426, 38.165, 130.234
CIE-LUV/LCHuv 86.426, 48.953, 113.066
Hunter-Lab 82.972, -26.719, 26.894
YIQ 208.587, -1.3917, -29.4101
YUV 208.587, -23.90765, -17.18432
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#bde4a0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bde4a0 相似颜色

相似颜色

#bde4a0 色度/色彩

至黑
至白

#bde4a0 色调

色调变化

#bde4a0 HTML/CSS代码

#bde4a0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bde4a0.

<span style="color:#bde4a0;">文本</span>
#bde4a0 背景颜色

此段背景颜色为 #bde4a0.

<p style="background-color:#bde4a0;">文本</p>
#bde4a0 边框颜色

这个边框颜色为 #bde4a0.

<div style="border:1px solid #bde4a0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bde4a0;}
.background {background-color:#bde4a0;}
.border {border:1px solid #bde4a0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉