#bde8cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bde8cc由74.12%红色,90.98%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为232,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由18.53%青色,0.0%品红色,12.07%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccffcc

  • R 74.1
  • G 91.0
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 18.5
  • M 0.0
  • Y 12.1
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#bde8cc 颜色转换

#bde8cc十进制的RGB值为R:189, G:232, B:204。 CMYK值为C:18.534, M:0.0, Y: 12.069, K: 9.02

RGB 189, 232, 204
百分比 74.12%, 90.98%, 80.0%
十六进制 bde8cc
十进制 12445900
二进制 10111101,11101000,11001100
CMYK 18.534, 0.0, 12.069, 9.02
CMYK百分比 19%, 0%, 12%, 9%
CMY 0.259, 0.09, 0.2
CMY百分比 26%, 9%, 20%
HSL 140.93°, 48.32, 82.55
HSV (or HSB) 140.93°, 18.534, 90.98
XYZ 60.739, 72.89, 67.993
xyY 0.301, 0.362, 72.89
CIE-LAB 88.395, -19.307, 9.044
CIE-LUV 88.395, -21.765, 16.904
CIE-LCH/LCHab 88.395, 21.32, 154.9
CIE-LUV/LCHuv 88.395, 27.558, 142.164
Hunter-Lab 85.376, -22.417, 12.545
YIQ 215.951, -16.6273, -17.8081
YUV 215.951, -5.87909, -23.64472
网页安全色 #ccffcc
颜色名称

#bde8cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bde8cc 相似颜色

相似颜色

#bde8cc 色度/色彩

至黑
至白

#bde8cc 色调

色调变化

#bde8cc HTML/CSS代码

#bde8cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bde8cc.

<span style="color:#bde8cc;">文本</span>
#bde8cc 背景颜色

此段背景颜色为 #bde8cc.

<p style="background-color:#bde8cc;">文本</p>
#bde8cc 边框颜色

这个边框颜色为 #bde8cc.

<div style="border:1px solid #bde8cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bde8cc;}
.background {background-color:#bde8cc;}
.border {border:1px solid #bde8cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉