#be7dc1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#be7dc1由74.51%红色,49.02%绿色和75.69%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为125,蓝色值为193。在CMKY色彩空间中,他由1.55%青色,35.23%品红色,0.0%黄色和24.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 74.5
  • G 49.0
  • B 75.7
  RGB 百分比
  • C 1.6
  • M 35.2
  • Y 0.0
  • K 24.3
  CMYK 百分比

#be7dc1 颜色转换

#be7dc1十进制的RGB值为R:190, G:125, B:193。 CMYK值为C:1.554, M:35.232, Y: 0.0, K: 24.314

RGB 190, 125, 193
百分比 74.51%, 49.02%, 75.69%
十六进制 be7dc1
十进制 12484033
二进制 10111110,01111101,11000001
CMYK 1.554, 35.232, 0.0, 24.314
CMYK百分比 2%, 35%, 0%, 24%
CMY 0.255, 0.51, 0.243
CMY百分比 25%, 51%, 24%
HSL 297.35°, 35.42, 62.35
HSV (or HSB) 297.35°, 35.233, 75.69
XYZ 38.193, 29.466, 54.125
xyY 0.314, 0.242, 29.466
CIE-LAB 61.191, 36.247, -25.344
CIE-LUV 61.191, 31.755, -44.244
CIE-LCH/LCHab 61.191, 44.229, 325.039
CIE-LUV/LCHuv 61.191, 54.46, 305.668
Hunter-Lab 54.282, 30.599, -21.12
YIQ 152.187, 16.8851, 34.9091
YUV 152.187, 20.0858, 33.17432
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#be7dc1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#be7dc1 相似颜色

相似颜色

#be7dc1 色度/色彩

至黑
至白

#be7dc1 色调

色调变化

#be7dc1 HTML/CSS代码

#be7dc1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #be7dc1.

<span style="color:#be7dc1;">文本</span>
#be7dc1 背景颜色

此段背景颜色为 #be7dc1.

<p style="background-color:#be7dc1;">文本</p>
#be7dc1 边框颜色

这个边框颜色为 #be7dc1.

<div style="border:1px solid #be7dc1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#be7dc1;}
.background {background-color:#be7dc1;}
.border {border:1px solid #be7dc1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉