#be83dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#be83dc由74.51%红色,51.37%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为131,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由13.64%青色,40.45%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 74.5
  • G 51.4
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 13.6
  • M 40.5
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#be83dc 颜色转换

#be83dc十进制的RGB值为R:190, G:131, B:220。 CMYK值为C:13.637, M:40.454, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 190, 131, 220
百分比 74.51%, 51.37%, 86.27%
十六进制 be83dc
十进制 12485596
二进制 10111110,10000011,11011100
CMYK 13.637, 40.454, 0.0, 13.725
CMYK百分比 14%, 40%, 0%, 14%
CMY 0.255, 0.486, 0.137
CMY百分比 25%, 49%, 14%
HSL 279.77°, 55.97, 68.82
HSV (or HSB) 279.77°, 40.455000000000005, 86.28
XYZ 42.268, 32.348, 71.723
xyY 0.289, 0.221, 32.348
CIE-LAB 63.63, 38.416, -36.727
CIE-LUV 63.63, 24.665, -63.133
CIE-LCH/LCHab 63.63, 53.147, 316.287
CIE-LUV/LCHuv 63.63, 67.78, 291.339
Hunter-Lab 56.875, 33.124, -34.956
YIQ 158.787, 6.5624, 40.1753
YUV 158.787, 30.12464, 27.38411
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#be83dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#be83dc 相似颜色

相似颜色

#be83dc 色度/色彩

至黑
至白

#be83dc 色调

色调变化

#be83dc HTML/CSS代码

#be83dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #be83dc.

<span style="color:#be83dc;">文本</span>
#be83dc 背景颜色

此段背景颜色为 #be83dc.

<p style="background-color:#be83dc;">文本</p>
#be83dc 边框颜色

这个边框颜色为 #be83dc.

<div style="border:1px solid #be83dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#be83dc;}
.background {background-color:#be83dc;}
.border {border:1px solid #be83dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉