#bec0bc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec0bc由74.51%红色,75.29%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为192,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由1.04%青色,0.0%品红色,2.08%黄色和24.71%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.5
  • G 75.3
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 1.0
  • M 0.0
  • Y 2.1
  • K 24.7
  CMYK 百分比

#bec0bc 颜色转换

#bec0bc十进制的RGB值为R:190, G:192, B:188。 CMYK值为C:1.041, M:0.0, Y: 2.084, K: 24.706

RGB 190, 192, 188
百分比 74.51%, 75.29%, 73.73%
十六进制 bec0bc
十进制 12501180
二进制 10111110,11000000,10111100
CMYK 1.041, 0.0, 2.084, 24.706
CMYK百分比 1%, 0%, 2%, 25%
CMY 0.255, 0.247, 0.263
CMY百分比 25%, 25%, 26%
HSL 90.0°, 3.08, 74.51
HSV (or HSB) 90.0°, 2.083, 75.29
XYZ 49.16, 52.277, 55.075
xyY 0.314, 0.334, 52.277
CIE-LAB 77.446, -1.431, 1.762
CIE-LUV 77.446, -0.918, 2.865
CIE-LCH/LCHab 77.446, 2.269, 129.083
CIE-LUV/LCHuv 77.446, 3.009, 107.756
Hunter-Lab 72.303, -5.164, 5.45
YIQ 190.946, 0.0934, -1.6678
YUV 190.946, -1.44782, -0.82996
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bec0bc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec0bc 相似颜色

相似颜色

#bec0bc 色度/色彩

至黑
至白

#bec0bc 色调

色调变化

#bec0bc HTML/CSS代码

#bec0bc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec0bc.

<span style="color:#bec0bc;">文本</span>
#bec0bc 背景颜色

此段背景颜色为 #bec0bc.

<p style="background-color:#bec0bc;">文本</p>
#bec0bc 边框颜色

这个边框颜色为 #bec0bc.

<div style="border:1px solid #bec0bc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec0bc;}
.background {background-color:#bec0bc;}
.border {border:1px solid #bec0bc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉