#bec0d0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec0d0由74.51%红色,75.29%绿色和81.57%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为192,蓝色值为208。在CMKY色彩空间中,他由8.65%青色,7.69%品红色,0.0%黄色和18.43%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R74.5
  • G75.3
  • B81.6
  RGB 百分比
  • C8.7
  • M7.7
  • Y0.0
  • K18.4
  CMYK 百分比

#bec0d0 颜色转换

#bec0d0十进制的RGB值为R:190, G:192, B:208。 CMYK值为C:8.654, M:7.693, Y: 0.0, K: 18.431

RGB190, 192, 208
百分比74.51%, 75.29%, 81.57%
十六进制bec0d0
十进制12501200
二进制10111110,11000000,11010000
CMYK8.654, 7.693, 0.0, 18.431
CMYK百分比9%, 8%, 0%, 18%
CMY0.255, 0.247, 0.184
CMY百分比25%, 25%, 18%
HSL233.33°, 16.07, 78.04
HSV (or HSB)233.33°, 8.654, 81.57
XYZ51.468, 53.2, 67.228
xyY0.299, 0.309, 53.2
CIE-LAB77.993, 2.397, -8.248
CIE-LUV77.993, -2.015, -13.015
CIE-LCH/LCHab77.993, 8.59, 286.204
CIE-LUV/LCHuv77.993, 13.17, 261.201
Hunter-Lab72.939, -1.687, -3.591
YIQ193.226, -6.3326, 4.5562
YUV193.226, 7.27218, -2.83016
网页安全色#cccccc
颜色名称

#bec0d0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec0d0 相似颜色

相似颜色

#bec0d0 色度/色彩

至黑
至白

#bec0d0 色调

色调变化

#bec0d0 HTML/CSS代码

#bec0d0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec0d0.

<span style="color:#bec0d0;">文本</span>
#bec0d0 背景颜色

此段背景颜色为 #bec0d0.

<p style="background-color:#bec0d0;">文本</p>
#bec0d0 边框颜色

这个边框颜色为 #bec0d0.

<div style="border:1px solid #bec0d0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec0d0;}
.background {background-color:#bec0d0;}
.border {border:1px solid #bec0d0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉