#bec1ba 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec1ba由74.51%红色,75.69%绿色和72.94%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为193,蓝色值为186。在CMKY色彩空间中,他由1.55%青色,0.0%品红色,3.63%黄色和24.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.5
  • G 75.7
  • B 72.9
  RGB 百分比
  • C 1.6
  • M 0.0
  • Y 3.6
  • K 24.3
  CMYK 百分比

#bec1ba 颜色转换

#bec1ba十进制的RGB值为R:190, G:193, B:186。 CMYK值为C:1.554, M:0.0, Y: 3.627, K: 24.314

RGB 190, 193, 186
百分比 74.51%, 75.69%, 72.94%
十六进制 bec1ba
十进制 12501434
二进制 10111110,11000001,10111010
CMYK 1.554, 0.0, 3.627, 24.314
CMYK百分比 2%, 0%, 4%, 24%
CMY 0.255, 0.243, 0.271
CMY百分比 25%, 24%, 27%
HSL 85.72°, 5.34, 74.31
HSV (or HSB) 85.72°, 3.627, 75.69
XYZ 49.166, 52.632, 54.021
xyY 0.316, 0.338, 52.632
CIE-LAB 77.657, -2.323, 3.148
CIE-LUV 77.657, -1.326, 5.065
CIE-LCH/LCHab 77.657, 3.913, 126.424
CIE-LUV/LCHuv 77.657, 5.235, 104.667
Hunter-Lab 72.548, -5.988, 6.635
YIQ 191.305, 0.4614, -2.8129
YUV 191.305, -2.60868, -1.14493
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bec1ba 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec1ba 相似颜色

相似颜色

#bec1ba 色度/色彩

至黑
至白

#bec1ba 色调

色调变化

#bec1ba HTML/CSS代码

#bec1ba 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec1ba.

<span style="color:#bec1ba;">文本</span>
#bec1ba 背景颜色

此段背景颜色为 #bec1ba.

<p style="background-color:#bec1ba;">文本</p>
#bec1ba 边框颜色

这个边框颜色为 #bec1ba.

<div style="border:1px solid #bec1ba;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec1ba;}
.background {background-color:#bec1ba;}
.border {border:1px solid #bec1ba;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉