#bec1cf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec1cf由74.51%红色,75.69%绿色和81.18%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为193,蓝色值为207。在CMKY色彩空间中,他由8.21%青色,6.76%品红色,0.0%黄色和18.82%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.5
  • G 75.7
  • B 81.2
  RGB 百分比
  • C 8.2
  • M 6.8
  • Y 0.0
  • K 18.8
  CMYK 百分比

#bec1cf 颜色转换

#bec1cf十进制的RGB值为R:190, G:193, B:207。 CMYK值为C:8.212, M:6.763, Y: 0.0, K: 18.824

RGB 190, 193, 207
百分比 74.51%, 75.69%, 81.18%
十六进制 bec1cf
十进制 12501455
二进制 10111110,11000001,11001111
CMYK 8.212, 6.763, 0.0, 18.824
CMYK百分比 8%, 7%, 0%, 19%
CMY 0.255, 0.243, 0.188
CMY百分比 25%, 24%, 19%
HSL 229.41°, 15.04, 77.84
HSV (or HSB) 229.41°, 8.213, 81.18
XYZ 51.566, 53.592, 66.656
xyY 0.3, 0.312, 53.592
CIE-LAB 78.223, 1.663, -7.366
CIE-LUV 78.223, -2.447, -11.523
CIE-LCH/LCHab 78.223, 7.551, 282.721
CIE-LUV/LCHuv 78.223, 11.78, 258.013
Hunter-Lab 73.206, -2.379, -2.74
YIQ 193.699, -6.2859, 3.7223
YUV 193.699, 6.54732, -3.24514
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bec1cf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec1cf 相似颜色

相似颜色

#bec1cf 色度/色彩

至黑
至白

#bec1cf 色调

色调变化

#bec1cf HTML/CSS代码

#bec1cf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec1cf.

<span style="color:#bec1cf;">文本</span>
#bec1cf 背景颜色

此段背景颜色为 #bec1cf.

<p style="background-color:#bec1cf;">文本</p>
#bec1cf 边框颜色

这个边框颜色为 #bec1cf.

<div style="border:1px solid #bec1cf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec1cf;}
.background {background-color:#bec1cf;}
.border {border:1px solid #bec1cf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉