#bec2ba 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec2ba由74.51%红色,76.08%绿色和72.94%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为194,蓝色值为186。在CMKY色彩空间中,他由2.06%青色,0.0%品红色,4.12%黄色和23.92%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.5
  • G 76.1
  • B 72.9
  RGB 百分比
  • C 2.1
  • M 0.0
  • Y 4.1
  • K 23.9
  CMYK 百分比

#bec2ba 颜色转换

#bec2ba十进制的RGB值为R:190, G:194, B:186。 CMYK值为C:2.061, M:0.0, Y: 4.123, K: 23.922

RGB 190, 194, 186
百分比 74.51%, 76.08%, 72.94%
十六进制 bec2ba
十进制 12501690
二进制 10111110,11000010,10111010
CMYK 2.061, 0.0, 4.123, 23.922
CMYK百分比 2%, 0%, 4%, 24%
CMY 0.255, 0.239, 0.271
CMY百分比 25%, 24%, 27%
HSL 90.0°, 6.15, 74.51
HSV (or HSB) 90.0°, 4.124, 76.08
XYZ 49.388, 53.076, 54.094
xyY 0.315, 0.339, 53.076
CIE-LAB 77.919, -2.851, 3.528
CIE-LUV 77.919, -1.84, 5.718
CIE-LCH/LCHab 77.919, 4.536, 128.942
CIE-LUV/LCHuv 77.919, 6.006, 107.84
Hunter-Lab 72.853, -6.485, 6.974
YIQ 191.892, 0.1868, -3.3356
YUV 191.892, -2.89754, -1.65992
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bec2ba 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec2ba 相似颜色

相似颜色

#bec2ba 色度/色彩

至黑
至白

#bec2ba 色调

色调变化

#bec2ba HTML/CSS代码

#bec2ba 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec2ba.

<span style="color:#bec2ba;">文本</span>
#bec2ba 背景颜色

此段背景颜色为 #bec2ba.

<p style="background-color:#bec2ba;">文本</p>
#bec2ba 边框颜色

这个边框颜色为 #bec2ba.

<div style="border:1px solid #bec2ba;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec2ba;}
.background {background-color:#bec2ba;}
.border {border:1px solid #bec2ba;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉