#bec2eb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec2eb由74.51%红色,76.08%绿色和92.16%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为194,蓝色值为235。在CMKY色彩空间中,他由19.15%青色,17.45%品红色,0.0%黄色和7.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 74.5
  • G 76.1
  • B 92.2
  RGB 百分比
  • C 19.1
  • M 17.4
  • Y 0.0
  • K 7.8
  CMYK 百分比

#bec2eb 颜色转换

#bec2eb十进制的RGB值为R:190, G:194, B:235。 CMYK值为C:19.149, M:17.447, Y: 0.0, K: 7.843

RGB 190, 194, 235
百分比 74.51%, 76.08%, 92.16%
十六进制 bec2eb
十进制 12501739
二进制 10111110,11000010,11101011
CMYK 19.149, 17.447, 0.0, 7.843
CMYK百分比 19%, 17%, 0%, 8%
CMY 0.255, 0.239, 0.078
CMY百分比 25%, 24%, 8%
HSL 234.67°, 52.94, 83.33
HSV (or HSB) 234.67°, 19.149, 92.16
XYZ 55.52, 55.528, 86.386
xyY 0.281, 0.281, 55.528
CIE-LAB 79.344, 6.997, -20.763
CIE-LUV 79.344, -4.46, -33.894
CIE-LCH/LCHab 79.344, 21.911, 288.623
CIE-LUV/LCHuv 79.344, 34.186, 262.503
Hunter-Lab 74.517, 2.587, -16.571
YIQ 197.478, -15.5569, 11.9132
YUV 197.478, 18.46646, -6.56041
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#bec2eb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec2eb 相似颜色

相似颜色

#bec2eb 色度/色彩

至黑
至白

#bec2eb 色调

色调变化

#bec2eb HTML/CSS代码

#bec2eb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec2eb.

<span style="color:#bec2eb;">文本</span>
#bec2eb 背景颜色

此段背景颜色为 #bec2eb.

<p style="background-color:#bec2eb;">文本</p>
#bec2eb 边框颜色

这个边框颜色为 #bec2eb.

<div style="border:1px solid #bec2eb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec2eb;}
.background {background-color:#bec2eb;}
.border {border:1px solid #bec2eb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉