#bec3a4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec3a4由74.51%红色,76.47%绿色和64.31%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为195,蓝色值为164。在CMKY色彩空间中,他由2.56%青色,0.0%品红色,15.9%黄色和23.53%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 74.5
  • G 76.5
  • B 64.3
  RGB 百分比
  • C 2.6
  • M 0.0
  • Y 15.9
  • K 23.5
  CMYK 百分比

#bec3a4 颜色转换

#bec3a4十进制的RGB值为R:190, G:195, B:164。 CMYK值为C:2.564, M:0.0, Y: 15.898, K: 23.529

RGB 190, 195, 164
百分比 74.51%, 76.47%, 64.31%
十六进制 bec3a4
十进制 12501924
二进制 10111110,11000011,10100100
CMYK 2.564, 0.0, 15.898, 23.529
CMYK百分比 3%, 0%, 16%, 24%
CMY 0.255, 0.235, 0.357
CMY百分比 25%, 24%, 36%
HSL 69.68°, 20.53, 70.39
HSV (or HSB) 69.68°, 15.897, 76.47
XYZ 47.45, 52.658, 42.784
xyY 0.332, 0.369, 52.658
CIE-LAB 77.673, -7.116, 15.016
CIE-LUV 77.673, -1.305, 22.651
CIE-LCH/LCHab 77.673, 16.616, 115.356
CIE-LUV/LCHuv 77.673, 22.689, 93.298
Hunter-Lab 72.566, -10.271, 15.839
YIQ 189.971, 6.9808, -10.7047
YUV 189.971, -12.7784, 0.02531
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#bec3a4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec3a4 相似颜色

相似颜色

#bec3a4 色度/色彩

至黑
至白

#bec3a4 色调

色调变化

#bec3a4 HTML/CSS代码

#bec3a4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec3a4.

<span style="color:#bec3a4;">文本</span>
#bec3a4 背景颜色

此段背景颜色为 #bec3a4.

<p style="background-color:#bec3a4;">文本</p>
#bec3a4 边框颜色

这个边框颜色为 #bec3a4.

<div style="border:1px solid #bec3a4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec3a4;}
.background {background-color:#bec3a4;}
.border {border:1px solid #bec3a4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉