#bec5e7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec5e7由74.51%红色,77.25%绿色和90.59%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为197,蓝色值为231。在CMKY色彩空间中,他由17.75%青色,14.72%品红色,0.0%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 74.5
  • G 77.3
  • B 90.6
  RGB 百分比
  • C 17.7
  • M 14.7
  • Y 0.0
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#bec5e7 颜色转换

#bec5e7十进制的RGB值为R:190, G:197, B:231。 CMYK值为C:17.748, M:14.718, Y: 0.0, K: 9.412

RGB 190, 197, 231
百分比 74.51%, 77.25%, 90.59%
十六进制 bec5e7
十进制 12502503
二进制 10111110,11000101,11100111
CMYK 17.748, 14.718, 0.0, 9.412
CMYK百分比 18%, 15%, 0%, 9%
CMY 0.255, 0.227, 0.094
CMY百分比 25%, 23%, 9%
HSL 229.76°, 46.07, 82.55
HSV (or HSB) 229.76°, 17.749000000000002, 90.59
XYZ 55.622, 56.649, 83.601
xyY 0.284, 0.289, 56.649
CIE-LAB 79.982, 4.509, -17.653
CIE-LUV 79.982, -5.615, -28.446
CIE-LCH/LCHab 79.982, 18.22, 284.328
CIE-LUV/LCHuv 79.982, 28.995, 258.835
Hunter-Lab 75.265, 0.201, -13.171
YIQ 198.783, -15.0955, 9.1003
YUV 198.783, 15.85588, -7.70534
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#bec5e7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec5e7 相似颜色

相似颜色

#bec5e7 色度/色彩

至黑
至白

#bec5e7 色调

色调变化

#bec5e7 HTML/CSS代码

#bec5e7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec5e7.

<span style="color:#bec5e7;">文本</span>
#bec5e7 背景颜色

此段背景颜色为 #bec5e7.

<p style="background-color:#bec5e7;">文本</p>
#bec5e7 边框颜色

这个边框颜色为 #bec5e7.

<div style="border:1px solid #bec5e7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec5e7;}
.background {background-color:#bec5e7;}
.border {border:1px solid #bec5e7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉