#bec6be 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bec6be由74.51%红色,77.65%绿色和74.51%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为198,蓝色值为190。在CMKY色彩空间中,他由4.04%青色,0.0%品红色,4.04%黄色和22.35%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.5
  • G 77.6
  • B 74.5
  RGB 百分比
  • C 4.0
  • M 0.0
  • Y 4.0
  • K 22.4
  CMYK 百分比

#bec6be 颜色转换

#bec6be十进制的RGB值为R:190, G:198, B:190。 CMYK值为C:4.04, M:0.0, Y: 4.04, K: 22.353

RGB 190, 198, 190
百分比 74.51%, 77.65%, 74.51%
十六进制 bec6be
十进制 12502718
二进制 10111110,11000110,10111110
CMYK 4.04, 0.0, 4.04, 22.353
CMYK百分比 4%, 0%, 4%, 22%
CMY 0.255, 0.224, 0.255
CMY百分比 25%, 22%, 25%
HSL 120.0°, 6.56, 76.08
HSV (or HSB) 120.0°, 4.04, 77.65
XYZ 50.722, 55.053, 56.666
xyY 0.312, 0.339, 55.053
CIE-LAB 79.072, -4.231, 3.043
CIE-LUV 79.072, -4.081, 5.26
CIE-LCH/LCHab 79.072, 5.212, 144.28
CIE-LUV/LCHuv 79.072, 6.657, 127.808
Hunter-Lab 74.198, -7.822, 6.657
YIQ 194.696, -2.1968, -4.1816
YUV 194.696, -2.30898, -4.11992
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bec6be 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bec6be 相似颜色

相似颜色

#bec6be 色度/色彩

至黑
至白

#bec6be 色调

色调变化

#bec6be HTML/CSS代码

#bec6be 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bec6be.

<span style="color:#bec6be;">文本</span>
#bec6be 背景颜色

此段背景颜色为 #bec6be.

<p style="background-color:#bec6be;">文本</p>
#bec6be 边框颜色

这个边框颜色为 #bec6be.

<div style="border:1px solid #bec6be;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bec6be;}
.background {background-color:#bec6be;}
.border {border:1px solid #bec6be;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉