#becb0b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#becb0b由74.51%红色,79.61%绿色和4.31%蓝色组成,十进制红色值为190,绿色值为203,蓝色值为11。在CMKY色彩空间中,他由6.4%青色,0.0%品红色,94.58%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc00

  • R 74.5
  • G 79.6
  • B 4.3
  RGB 百分比
  • C 6.4
  • M 0.0
  • Y 94.6
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#becb0b 颜色转换

#becb0b十进制的RGB值为R:190, G:203, B:11。 CMYK值为C:6.404, M:0.0, Y: 94.581, K: 20.392

RGB 190, 203, 11
百分比 74.51%, 79.61%, 4.31%
十六进制 becb0b
十进制 12503819
二进制 10111110,11001011,00001011
CMYK 6.404, 0.0, 94.581, 20.392
CMYK百分比 6%, 0%, 95%, 20%
CMY 0.255, 0.204, 0.957
CMY百分比 25%, 20%, 96%
HSL 64.06°, 89.72, 41.96
HSV (or HSB) 64.06°, 94.581, 79.61
XYZ 42.652, 53.684, 8.432
xyY 0.407, 0.512, 53.684
CIE-LAB 78.277, -23.569, 77.299
CIE-LUV 78.277, -2.503, 86.471
CIE-LCH/LCHab 78.277, 80.812, 106.957
CIE-LUV/LCHuv 78.277, 86.507, 91.658
Hunter-Lab 73.269, -24.312, 44.465
YIQ 177.225, 53.9429, -62.4999
YUV 177.225, -81.79728, 11.20692
网页安全色 #cccc00
颜色名称

#becb0b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#becb0b 相似颜色

相似颜色

#becb0b 色度/色彩

至黑
至白

#becb0b 色调

色调变化

#becb0b HTML/CSS代码

#becb0b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #becb0b.

<span style="color:#becb0b;">文本</span>
#becb0b 背景颜色

此段背景颜色为 #becb0b.

<p style="background-color:#becb0b;">文本</p>
#becb0b 边框颜色

这个边框颜色为 #becb0b.

<div style="border:1px solid #becb0b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#becb0b;}
.background {background-color:#becb0b;}
.border {border:1px solid #becb0b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉