#bf70d9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bf70d9由74.9%红色,43.92%绿色和85.1%蓝色组成,十进制红色值为191,绿色值为112,蓝色值为217。在CMKY色彩空间中,他由11.98%青色,48.39%品红色,0.0%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 74.9
  • G 43.9
  • B 85.1
  RGB 百分比
  • C 12.0
  • M 48.4
  • Y 0.0
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#bf70d9 颜色转换

#bf70d9十进制的RGB值为R:191, G:112, B:217。 CMYK值为C:11.981, M:48.387, Y: 0.0, K: 14.902

RGB 191, 112, 217
百分比 74.9%, 43.92%, 85.1%
十六进制 bf70d9
十进制 12546265
二进制 10111111,01110000,11011001
CMYK 11.981, 48.387, 0.0, 14.902
CMYK百分比 12%, 48%, 0%, 15%
CMY 0.251, 0.561, 0.149
CMY百分比 25%, 56%, 15%
HSL 285.14°, 58.01, 64.51
HSV (or HSB) 285.14°, 48.387, 85.1
XYZ 39.803, 27.676, 68.887
xyY 0.292, 0.203, 27.676
CIE-LAB 59.595, 48.238, -41.358
CIE-LUV 59.595, 33.163, -71.161
CIE-LCH/LCHab 59.595, 63.541, 319.391
CIE-LUV/LCHuv 59.595, 78.509, 294.987
Hunter-Lab 52.608, 42.989, -40.812
YIQ 147.591, 13.3396, 49.3845
YUV 147.591, 34.15785, 38.08395
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#bf70d9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bf70d9 相似颜色

相似颜色

#bf70d9 色度/色彩

至黑
至白

#bf70d9 色调

色调变化

#bf70d9 HTML/CSS代码

#bf70d9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bf70d9.

<span style="color:#bf70d9;">文本</span>
#bf70d9 背景颜色

此段背景颜色为 #bf70d9.

<p style="background-color:#bf70d9;">文本</p>
#bf70d9 边框颜色

这个边框颜色为 #bf70d9.

<div style="border:1px solid #bf70d9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bf70d9;}
.background {background-color:#bf70d9;}
.border {border:1px solid #bf70d9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉