#c0d8ac 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c0d8ac由75.29%红色,84.71%绿色和67.45%蓝色组成,十进制红色值为192,绿色值为216,蓝色值为172。在CMKY色彩空间中,他由11.11%青色,0.0%品红色,20.37%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 75.3
  • G 84.7
  • B 67.5
  RGB 百分比
  • C 11.1
  • M 0.0
  • Y 20.4
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#c0d8ac 颜色转换

#c0d8ac十进制的RGB值为R:192, G:216, B:172。 CMYK值为C:11.111, M:0.0, Y: 20.37, K: 15.294

RGB 192, 216, 172
百分比 75.29%, 84.71%, 67.45%
十六进制 c0d8ac
十进制 12638380
二进制 11000000,11011000,10101100
CMYK 11.111, 0.0, 20.37, 15.294
CMYK百分比 11%, 0%, 20%, 15%
CMY 0.247, 0.153, 0.325
CMY百分比 25%, 15%, 33%
HSL 92.73°, 36.07, 76.08
HSV (or HSB) 92.73°, 20.369999999999997, 84.71
XYZ 53.739, 63.296, 48.414
xyY 0.325, 0.383, 63.296
CIE-LAB 83.598, -15.855, 19.07
CIE-LUV 83.598, -11.591, 30.11
CIE-LCH/LCHab 83.598, 24.8, 129.741
CIE-LUV/LCHuv 83.598, 32.264, 111.055
Hunter-Lab 79.559, -18.659, 19.612
YIQ 203.808, -0.1644, -18.7688
YUV 203.808, -15.65072, -10.35956
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#c0d8ac 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c0d8ac 相似颜色

相似颜色

#c0d8ac 色度/色彩

至黑
至白

#c0d8ac 色调

色调变化

#c0d8ac HTML/CSS代码

#c0d8ac 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c0d8ac.

<span style="color:#c0d8ac;">文本</span>
#c0d8ac 背景颜色

此段背景颜色为 #c0d8ac.

<p style="background-color:#c0d8ac;">文本</p>
#c0d8ac 边框颜色

这个边框颜色为 #c0d8ac.

<div style="border:1px solid #c0d8ac;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c0d8ac;}
.background {background-color:#c0d8ac;}
.border {border:1px solid #c0d8ac;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉