#c2bdbd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c2bdbd由76.08%红色,74.12%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为194,绿色值为189,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.58%品红色,2.58%黄色和23.92%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 76.1
  • G 74.1
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 2.6
  • Y 2.6
  • K 23.9
  CMYK 百分比

#c2bdbd 颜色转换

#c2bdbd十进制的RGB值为R:194, G:189, B:189。 CMYK值为C:0.0, M:2.576, Y: 2.576, K: 23.922

RGB 194, 189, 189
百分比 76.08%, 74.12%, 74.12%
十六进制 c2bdbd
十进制 12762557
二进制 11000010,10111101,10111101
CMYK 0.0, 2.576, 2.576, 23.922
CMYK百分比 0%, 3%, 3%, 24%
CMY 0.239, 0.259, 0.259
CMY百分比 24%, 26%, 26%
HSL 0.0°, 3.94, 75.1
HSV (or HSB) 0.0°, 2.577, 76.08
XYZ 49.629, 51.539, 55.475
xyY 0.317, 0.329, 51.539
CIE-LAB 77.004, 1.747, 0.614
CIE-LUV 77.004, 2.86, 0.608
CIE-LCH/LCHab 77.004, 1.851, 19.363
CIE-LUV/LCHuv 77.004, 2.924, 12.001
Hunter-Lab 71.791, -2.235, 4.438
YIQ 190.495, 2.9795, 1.0575
YUV 190.495, -0.73376, 3.075
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c2bdbd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c2bdbd 相似颜色

相似颜色

#c2bdbd 色度/色彩

至黑
至白

#c2bdbd 色调

色调变化

#c2bdbd HTML/CSS代码

#c2bdbd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c2bdbd.

<span style="color:#c2bdbd;">文本</span>
#c2bdbd 背景颜色

此段背景颜色为 #c2bdbd.

<p style="background-color:#c2bdbd;">文本</p>
#c2bdbd 边框颜色

这个边框颜色为 #c2bdbd.

<div style="border:1px solid #c2bdbd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c2bdbd;}
.background {background-color:#c2bdbd;}
.border {border:1px solid #c2bdbd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉