#c2dbcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c2dbcb由76.08%红色,85.88%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为194,绿色值为219,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由11.42%青色,0.0%品红色,7.31%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 76.1
  • G 85.9
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 11.4
  • M 0.0
  • Y 7.3
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#c2dbcb 颜色转换

#c2dbcb十进制的RGB值为R:194, G:219, B:203。 CMYK值为C:11.416, M:0.0, Y: 7.305, K: 14.118

RGB 194, 219, 203
百分比 76.08%, 85.88%, 79.61%
十六进制 c2dbcb
十进制 12770251
二进制 11000010,11011011,11001011
CMYK 11.416, 0.0, 7.305, 14.118
CMYK百分比 11%, 0%, 7%, 14%
CMY 0.239, 0.141, 0.204
CMY百分比 24%, 14%, 20%
HSL 141.6°, 25.77, 80.98
HSV (or HSB) 141.6°, 11.416, 85.88
XYZ 58.357, 66.443, 66.247
xyY 0.305, 0.348, 66.443
CIE-LAB 85.222, -11.336, 5.048
CIE-LUV 85.222, -12.914, 9.555
CIE-LCH/LCHab 85.222, 12.409, 155.996
CIE-LUV/LCHuv 85.222, 16.065, 143.502
Hunter-Lab 81.513, -14.855, 8.873
YIQ 209.701, -9.7567, -10.2667
YUV 209.701, -3.29556, -13.77484
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c2dbcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c2dbcb 相似颜色

相似颜色

#c2dbcb 色度/色彩

至黑
至白

#c2dbcb 色调

色调变化

#c2dbcb HTML/CSS代码

#c2dbcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c2dbcb.

<span style="color:#c2dbcb;">文本</span>
#c2dbcb 背景颜色

此段背景颜色为 #c2dbcb.

<p style="background-color:#c2dbcb;">文本</p>
#c2dbcb 边框颜色

这个边框颜色为 #c2dbcb.

<div style="border:1px solid #c2dbcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c2dbcb;}
.background {background-color:#c2dbcb;}
.border {border:1px solid #c2dbcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉