#c2de6b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c2de6b由76.08%红色,87.06%绿色和41.96%蓝色组成,十进制红色值为194,绿色值为222,蓝色值为107。在CMKY色彩空间中,他由12.61%青色,0.0%品红色,51.8%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 76.1
  • G 87.1
  • B 42.0
  RGB 百分比
  • C 12.6
  • M 0.0
  • Y 51.8
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#c2de6b 颜色转换

#c2de6b十进制的RGB值为R:194, G:222, B:107。 CMYK值为C:12.613, M:0.0, Y: 51.802, K: 12.941

RGB 194, 222, 107
百分比 76.08%, 87.06%, 41.96%
十六进制 c2de6b
十进制 12770923
二进制 11000010,11011110,01101011
CMYK 12.613, 0.0, 51.802, 12.941
CMYK百分比 13%, 0%, 52%, 13%
CMY 0.239, 0.129, 0.58
CMY百分比 24%, 13%, 58%
HSL 74.61°, 63.54, 64.51
HSV (or HSB) 74.61°, 51.80200000000001, 87.06
XYZ 51.022, 64.773, 23.724
xyY 0.366, 0.464, 64.773
CIE-LAB 84.367, -26.256, 52.698
CIE-LUV 84.367, -12.34, 70.889
CIE-LCH/LCHab 84.367, 58.877, 116.484
CIE-LUV/LCHuv 84.367, 71.955, 99.875
Hunter-Lab 80.482, -27.681, 38.86
YIQ 200.518, 20.2643, -41.71
YUV 200.518, -46.01814, -5.71885
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#c2de6b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c2de6b 相似颜色

相似颜色

#c2de6b 色度/色彩

至黑
至白

#c2de6b 色调

色调变化

#c2de6b HTML/CSS代码

#c2de6b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c2de6b.

<span style="color:#c2de6b;">文本</span>
#c2de6b 背景颜色

此段背景颜色为 #c2de6b.

<p style="background-color:#c2de6b;">文本</p>
#c2de6b 边框颜色

这个边框颜色为 #c2de6b.

<div style="border:1px solid #c2de6b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c2de6b;}
.background {background-color:#c2de6b;}
.border {border:1px solid #c2de6b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉