#c4bbac 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c4bbac由76.86%红色,73.33%绿色和67.45%蓝色组成,十进制红色值为196,绿色值为187,蓝色值为172。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.59%品红色,12.25%黄色和23.14%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 76.9
  • G 73.3
  • B 67.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.6
  • Y 12.2
  • K 23.1
  CMYK 百分比

#c4bbac 颜色转换

#c4bbac十进制的RGB值为R:196, G:187, B:172。 CMYK值为C:0.0, M:4.593, Y: 12.245, K: 23.137

RGB 196, 187, 172
百分比 76.86%, 73.33%, 67.45%
十六进制 c4bbac
十进制 12893100
二进制 11000100,10111011,10101100
CMYK 0.0, 4.593, 12.245, 23.137
CMYK百分比 0%, 5%, 12%, 23%
CMY 0.231, 0.267, 0.325
CMY百分比 23%, 27%, 33%
HSL 37.5°, 16.9, 72.16
HSV (or HSB) 37.5°, 12.245000000000001, 76.86
XYZ 47.98, 50.255, 46.2
xyY 0.332, 0.348, 50.255
CIE-LAB 76.226, 0.594, 8.722
CIE-LUV 76.226, 6.187, 12.507
CIE-LCH/LCHab 76.226, 8.742, 86.103
CIE-LUV/LCHuv 76.226, 13.954, 63.678
Hunter-Lab 70.891, -3.247, 10.984
YIQ 187.981, 10.1826, -2.7645
YUV 187.981, -7.8623, 7.03515
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#c4bbac 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c4bbac 相似颜色

相似颜色

#c4bbac 色度/色彩

至黑
至白

#c4bbac 色调

色调变化

#c4bbac HTML/CSS代码

#c4bbac 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c4bbac.

<span style="color:#c4bbac;">文本</span>
#c4bbac 背景颜色

此段背景颜色为 #c4bbac.

<p style="background-color:#c4bbac;">文本</p>
#c4bbac 边框颜色

这个边框颜色为 #c4bbac.

<div style="border:1px solid #c4bbac;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c4bbac;}
.background {background-color:#c4bbac;}
.border {border:1px solid #c4bbac;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉