#c4e2cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c4e2cd由76.86%红色,88.63%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为196,绿色值为226,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由13.27%青色,0.0%品红色,9.29%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 76.9
  • G 88.6
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 13.3
  • M 0.0
  • Y 9.3
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#c4e2cd 颜色转换

#c4e2cd十进制的RGB值为R:196, G:226, B:205。 CMYK值为C:13.274, M:0.0, Y: 9.292, K: 11.373

RGB 196, 226, 205
百分比 76.86%, 88.63%, 80.39%
十六进制 c4e2cd
十进制 12903117
二进制 11000100,11100010,11001101
CMYK 13.274, 0.0, 9.292, 11.373
CMYK百分比 13%, 0%, 9%, 11%
CMY 0.231, 0.114, 0.196
CMY百分比 23%, 11%, 20%
HSL 138.0°, 34.09, 82.75
HSV (or HSB) 138.0°, 13.274, 88.63
XYZ 60.978, 70.535, 68.156
xyY 0.305, 0.353, 70.535
CIE-LAB 87.258, -13.843, 6.947
CIE-LUV 87.258, -15.361, 12.844
CIE-LCH/LCHab 87.258, 15.489, 153.351
CIE-LUV/LCHuv 87.258, 20.023, 140.1
Hunter-Lab 83.985, -17.373, 10.674
YIQ 214.636, -11.1297, -12.8802
YUV 214.636, -4.73984, -16.34979
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c4e2cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c4e2cd 相似颜色

相似颜色

#c4e2cd 色度/色彩

至黑
至白

#c4e2cd 色调

色调变化

#c4e2cd HTML/CSS代码

#c4e2cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c4e2cd.

<span style="color:#c4e2cd;">文本</span>
#c4e2cd 背景颜色

此段背景颜色为 #c4e2cd.

<p style="background-color:#c4e2cd;">文本</p>
#c4e2cd 边框颜色

这个边框颜色为 #c4e2cd.

<div style="border:1px solid #c4e2cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c4e2cd;}
.background {background-color:#c4e2cd;}
.border {border:1px solid #c4e2cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉