#c5d4cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c5d4cb由77.25%红色,83.14%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为197,绿色值为212,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由7.08%青色,0.0%品红色,4.24%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 77.3
  • G 83.1
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 7.1
  • M 0.0
  • Y 4.2
  • K 16.9
  CMYK 百分比

#c5d4cb 颜色转换

#c5d4cb十进制的RGB值为R:197, G:212, B:203。 CMYK值为C:7.075, M:0.0, Y: 4.245, K: 16.863

RGB 197, 212, 203
百分比 77.25%, 83.14%, 79.61%
十六进制 c5d4cb
十进制 12965067
二进制 11000101,11010100,11001011
CMYK 7.075, 0.0, 4.245, 16.863
CMYK百分比 7%, 0%, 4%, 17%
CMY 0.227, 0.169, 0.204
CMY百分比 23%, 17%, 20%
HSL 144.0°, 14.85, 80.2
HSV (or HSB) 144.0°, 7.074999999999999, 83.14
XYZ 57.347, 63.269, 65.687
xyY 0.308, 0.34, 63.269
CIE-LAB 83.583, -6.739, 2.701
CIE-LUV 83.583, -7.856, 5.239
CIE-LCH/LCHab 83.583, 7.26, 158.155
CIE-LUV/LCHuv 83.583, 9.443, 146.299
Hunter-Lab 79.542, -10.505, 6.716
YIQ 206.489, -6.0468, -5.9733
YUV 206.489, -1.71493, -8.32491
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c5d4cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c5d4cb 相似颜色

相似颜色

#c5d4cb 色度/色彩

至黑
至白

#c5d4cb 色调

色调变化

#c5d4cb HTML/CSS代码

#c5d4cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c5d4cb.

<span style="color:#c5d4cb;">文本</span>
#c5d4cb 背景颜色

此段背景颜色为 #c5d4cb.

<p style="background-color:#c5d4cb;">文本</p>
#c5d4cb 边框颜色

这个边框颜色为 #c5d4cb.

<div style="border:1px solid #c5d4cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c5d4cb;}
.background {background-color:#c5d4cb;}
.border {border:1px solid #c5d4cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉