#c5e4a4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c5e4a4由77.25%红色,89.41%绿色和64.31%蓝色组成,十进制红色值为197,绿色值为228,蓝色值为164。在CMKY色彩空间中,他由13.6%青色,0.0%品红色,28.07%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 77.3
  • G 89.4
  • B 64.3
  RGB 百分比
  • C 13.6
  • M 0.0
  • Y 28.1
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#c5e4a4 颜色转换

#c5e4a4十进制的RGB值为R:197, G:228, B:164。 CMYK值为C:13.597, M:0.0, Y: 28.07, K: 10.588

RGB 197, 228, 164
百分比 77.25%, 89.41%, 64.31%
十六进制 c5e4a4
十进制 12969124
二进制 11000101,11100100,10100100
CMYK 13.597, 0.0, 28.07, 10.588
CMYK百分比 14%, 0%, 28%, 11%
CMY 0.227, 0.106, 0.357
CMY百分比 23%, 11%, 36%
HSL 89.06°, 54.24, 76.86
HSV (or HSB) 89.06°, 28.07, 89.41
XYZ 57.469, 70.037, 45.611
xyY 0.332, 0.405, 70.037
CIE-LAB 87.015, -21.231, 27.966
CIE-LUV 87.015, -14.909, 43.001
CIE-LCH/LCHab 87.015, 35.112, 127.205
CIE-LUV/LCHuv 87.015, 45.512, 109.123
Hunter-Lab 83.688, -23.878, 26.268
YIQ 211.435, 2.0903, -26.4733
YUV 211.435, -23.34069, -12.66436
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#c5e4a4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色

#c5e4a4 相似颜色

#c5e4a4 色度/色彩

#c5e4a4 色调

#c5e4a4 HTML/CSS代码

#c5e4a4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c5e4a4.

<span style="color:#c5e4a4;">文本</span>
#c5e4a4 背景颜色

此段背景颜色为 #c5e4a4.

<p style="background-color:#c5e4a4;">文本</p>
#c5e4a4 边框颜色

这个边框颜色为 #c5e4a4.

<div style="border:1px solid #c5e4a4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c5e4a4;}
.background {background-color:#c5e4a4;}
.border {border:1px solid #c5e4a4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉