#c6db8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c6db8e由77.65%红色,85.88%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为198,绿色值为219,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由9.59%青色,0.0%品红色,35.16%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 77.6
  • G 85.9
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 9.6
  • M 0.0
  • Y 35.2
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#c6db8e 颜色转换

#c6db8e十进制的RGB值为R:198, G:219, B:142。 CMYK值为C:9.589, M:0.0, Y: 35.16, K: 14.118

RGB 198, 219, 142
百分比 77.65%, 85.88%, 55.69%
十六进制 c6db8e
十进制 13032334
二进制 11000110,11011011,10001110
CMYK 9.589, 0.0, 35.16, 14.118
CMYK百分比 10%, 0%, 35%, 14%
CMY 0.224, 0.141, 0.443
CMY百分比 22%, 14%, 44%
HSL 76.36°, 51.68, 70.78
HSV (or HSB) 76.36°, 35.160000000000004, 85.88
XYZ 53.502, 64.622, 35.244
xyY 0.349, 0.421, 64.622
CIE-LAB 84.288, -19.439, 35.589
CIE-LUV 84.288, -8.998, 51.507
CIE-LCH/LCHab 84.288, 40.552, 118.644
CIE-LUV/LCHuv 84.288, 52.287, 99.909
Hunter-Lab 80.388, -21.878, 30.277
YIQ 203.943, 12.2262, -28.4039
YUV 203.943, -30.48008, -5.21423
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#c6db8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c6db8e 相似颜色

相似颜色

#c6db8e 色度/色彩

至黑
至白

#c6db8e 色调

色调变化

#c6db8e HTML/CSS代码

#c6db8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c6db8e.

<span style="color:#c6db8e;">文本</span>
#c6db8e 背景颜色

此段背景颜色为 #c6db8e.

<p style="background-color:#c6db8e;">文本</p>
#c6db8e 边框颜色

这个边框颜色为 #c6db8e.

<div style="border:1px solid #c6db8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c6db8e;}
.background {background-color:#c6db8e;}
.border {border:1px solid #c6db8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉