#c6e4e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c6e4e2由77.65%红色,89.41%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为198,绿色值为228,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由13.16%青色,0.0%品红色,0.88%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 77.6
  • G 89.4
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 13.2
  • M 0.0
  • Y 0.9
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#c6e4e2 颜色转换

#c6e4e2十进制的RGB值为R:198, G:228, B:226。 CMYK值为C:13.158, M:0.0, Y: 0.878, K: 10.588

RGB 198, 228, 226
百分比 77.65%, 89.41%, 88.63%
十六进制 c6e4e2
十进制 13034722
二进制 11000110,11100100,11100010
CMYK 13.158, 0.0, 0.878, 10.588
CMYK百分比 13%, 0%, 1%, 11%
CMY 0.224, 0.106, 0.114
CMY百分比 22%, 11%, 11%
HSL 176.0°, 35.71, 83.53
HSV (or HSB) 176.0°, 13.158, 89.41
XYZ 64.757, 72.982, 82.623
xyY 0.294, 0.331, 72.982
CIE-LAB 88.439, -10.205, -2.353
CIE-LUV 88.439, -15.853, -1.858
CIE-LCH/LCHab 88.439, 10.472, 192.985
CIE-LUV/LCHuv 88.439, 15.962, 186.686
Hunter-Lab 85.43, -14.197, 2.459
YIQ 218.802, -17.2344, -6.9674
YUV 218.802, 3.54418, -18.24998
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c6e4e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c6e4e2 相似颜色

相似颜色

#c6e4e2 色度/色彩

至黑
至白

#c6e4e2 色调

色调变化

#c6e4e2 HTML/CSS代码

#c6e4e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c6e4e2.

<span style="color:#c6e4e2;">文本</span>
#c6e4e2 背景颜色

此段背景颜色为 #c6e4e2.

<p style="background-color:#c6e4e2;">文本</p>
#c6e4e2 边框颜色

这个边框颜色为 #c6e4e2.

<div style="border:1px solid #c6e4e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c6e4e2;}
.background {background-color:#c6e4e2;}
.border {border:1px solid #c6e4e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉