#c7b5cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c7b5cc由78.04%红色,70.98%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为199,绿色值为181,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由2.45%青色,11.28%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 78.0
  • G 71.0
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 2.5
  • M 11.3
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#c7b5cc 颜色转换

#c7b5cc十进制的RGB值为R:199, G:181, B:204。 CMYK值为C:2.451, M:11.275, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 199, 181, 204
百分比 78.04%, 70.98%, 80.0%
十六进制 c7b5cc
十进制 13088204
二进制 11000111,10110101,11001100
CMYK 2.451, 11.275, 0.0, 20.0
CMYK百分比 2%, 11%, 0%, 20%
CMY 0.22, 0.29, 0.2
CMY百分比 22%, 29%, 20%
HSL 286.96°, 18.4, 75.49
HSV (or HSB) 286.96°, 11.275, 80.0
XYZ 50.974, 49.55, 64.002
xyY 0.31, 0.301, 49.55
CIE-LAB 75.792, 10.577, -9.274
CIE-LUV 75.792, 8.774, -15.924
CIE-LCH/LCHab 75.792, 14.067, 318.755
CIE-LUV/LCHuv 75.792, 18.181, 298.855
Hunter-Lab 70.392, 6.076, -4.634
YIQ 189.004, 3.3363, 10.9646
YUV 189.004, 7.38147, 8.76977
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c7b5cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c7b5cc 相似颜色

相似颜色

#c7b5cc 色度/色彩

至黑
至白

#c7b5cc 色调

色调变化

#c7b5cc HTML/CSS代码

#c7b5cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c7b5cc.

<span style="color:#c7b5cc;">文本</span>
#c7b5cc 背景颜色

此段背景颜色为 #c7b5cc.

<p style="background-color:#c7b5cc;">文本</p>
#c7b5cc 边框颜色

这个边框颜色为 #c7b5cc.

<div style="border:1px solid #c7b5cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c7b5cc;}
.background {background-color:#c7b5cc;}
.border {border:1px solid #c7b5cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉