#c7e4db 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c7e4db由78.04%红色,89.41%绿色和85.88%蓝色组成,十进制红色值为199,绿色值为228,蓝色值为219。在CMKY色彩空间中,他由12.72%青色,0.0%品红色,3.95%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R78.0
  • G89.4
  • B85.9
  RGB 百分比
  • C12.7
  • M0.0
  • Y3.9
  • K10.6
  CMYK 百分比

#c7e4db 颜色转换

#c7e4db十进制的RGB值为R:199, G:228, B:219。 CMYK值为C:12.72, M:0.0, Y: 3.948, K: 10.588

RGB199, 228, 219
百分比78.04%, 89.41%, 85.88%
十六进制c7e4db
十进制13100251
二进制11000111,11100100,11011011
CMYK12.72, 0.0, 3.948, 10.588
CMYK百分比13%, 0%, 4%, 11%
CMY0.22, 0.106, 0.141
CMY百分比22%, 11%, 14%
HSL161.38°, 34.94, 83.73
HSV (or HSB)161.38°, 12.719, 89.41
XYZ64.08, 72.742, 77.679
xyY0.299, 0.339, 72.742
CIE-LAB88.325, -11.248, 1.163
CIE-LUV88.325, -15.162, 3.734
CIE-LCH/LCHab88.325, 11.308, 174.098
CIE-LUV/LCHuv88.325, 15.615, 166.167
Hunter-Lab85.289, -15.144, 5.703
YIQ218.303, -14.3894, -8.9343
YUV218.303, 0.34505, -16.93491
网页安全色#cccccc
颜色名称

#c7e4db 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c7e4db 相似颜色

相似颜色

#c7e4db 色度/色彩

至黑
至白

#c7e4db 色调

色调变化

#c7e4db HTML/CSS代码

#c7e4db 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c7e4db.

<span style="color:#c7e4db;">文本</span>
#c7e4db 背景颜色

此段背景颜色为 #c7e4db.

<p style="background-color:#c7e4db;">文本</p>
#c7e4db 边框颜色

这个边框颜色为 #c7e4db.

<div style="border:1px solid #c7e4db;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c7e4db;}
.background {background-color:#c7e4db;}
.border {border:1px solid #c7e4db;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉