#c85dcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c85dcb由78.43%红色,36.47%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为200,绿色值为93,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由1.48%青色,54.19%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 78.4
  • G 36.5
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 1.5
  • M 54.2
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#c85dcb 颜色转换

#c85dcb十进制的RGB值为R:200, G:93, B:203。 CMYK值为C:1.478, M:54.187, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 200, 93, 203
百分比 78.43%, 36.47%, 79.61%
十六进制 c85dcb
十进制 13131211
二进制 11001000,01011101,11001011
CMYK 1.478, 54.187, 0.0, 20.392
CMYK百分比 1%, 54%, 0%, 20%
CMY 0.216, 0.635, 0.204
CMY百分比 22%, 64%, 20%
HSL 298.36°, 51.4, 58.04
HSV (or HSB) 298.36°, 54.187, 79.61
XYZ 38.512, 24.422, 59.182
xyY 0.315, 0.2, 24.422
CIE-LAB 56.508, 57.457, -38.207
CIE-LUV 56.508, 48.978, -66.797
CIE-LCH/LCHab 56.508, 69, 326.377
CIE-LUV/LCHuv 56.508, 82.829, 306.25
Hunter-Lab 49.418, 52.625, -36.411
YIQ 137.533, 28.4183, 56.8625
YUV 137.533, 32.21802, 54.8039
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#c85dcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c85dcb 相似颜色

相似颜色

#c85dcb 色度/色彩

至黑
至白

#c85dcb 色调

色调变化

#c85dcb HTML/CSS代码

#c85dcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c85dcb.

<span style="color:#c85dcb;">文本</span>
#c85dcb 背景颜色

此段背景颜色为 #c85dcb.

<p style="background-color:#c85dcb;">文本</p>
#c85dcb 边框颜色

这个边框颜色为 #c85dcb.

<div style="border:1px solid #c85dcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c85dcb;}
.background {background-color:#c85dcb;}
.border {border:1px solid #c85dcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉