#c8b3bf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c8b3bf由78.43%红色,70.2%绿色和74.9%蓝色组成,十进制红色值为200,绿色值为179,蓝色值为191。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.5%品红色,4.5%黄色和21.57%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 78.4
  • G 70.2
  • B 74.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.5
  • Y 4.5
  • K 21.6
  CMYK 百分比

#c8b3bf 颜色转换

#c8b3bf十进制的RGB值为R:200, G:179, B:191。 CMYK值为C:0.0, M:10.5, Y: 4.5, K: 21.569

RGB 200, 179, 191
百分比 78.43%, 70.2%, 74.9%
十六进制 c8b3bf
十进制 13153215
二进制 11001000,10110011,10111111
CMYK 0.0, 10.5, 4.5, 21.569
CMYK百分比 0%, 10%, 4%, 22%
CMY 0.216, 0.298, 0.251
CMY百分比 22%, 30%, 25%
HSL 325.71°, 16.03, 74.31
HSV (or HSB) 325.71°, 10.5, 78.43
XYZ 49.342, 48.282, 56.007
xyY 0.321, 0.314, 48.282
CIE-LAB 75.002, 9.598, -3.347
CIE-LUV 75.002, 11.477, -6.674
CIE-LCH/LCHab 75.002, 10.165, 340.772
CIE-LUV/LCHuv 75.002, 13.277, 329.82
Hunter-Lab 69.485, 5.156, 0.85
YIQ 186.647, 8.6583, 8.1759
YUV 186.647, 2.14406, 11.71488
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c8b3bf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c8b3bf 相似颜色

相似颜色

#c8b3bf 色度/色彩

至黑
至白

#c8b3bf 色调

色调变化

#c8b3bf HTML/CSS代码

#c8b3bf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c8b3bf.

<span style="color:#c8b3bf;">文本</span>
#c8b3bf 背景颜色

此段背景颜色为 #c8b3bf.

<p style="background-color:#c8b3bf;">文本</p>
#c8b3bf 边框颜色

这个边框颜色为 #c8b3bf.

<div style="border:1px solid #c8b3bf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c8b3bf;}
.background {background-color:#c8b3bf;}
.border {border:1px solid #c8b3bf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉