#c8d4be 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c8d4be由78.43%红色,83.14%绿色和74.51%蓝色组成,十进制红色值为200,绿色值为212,蓝色值为190。在CMKY色彩空间中,他由5.66%青色,0.0%品红色,10.38%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 78.4
  • G 83.1
  • B 74.5
  RGB 百分比
  • C 5.7
  • M 0.0
  • Y 10.4
  • K 16.9
  CMYK 百分比

#c8d4be 颜色转换

#c8d4be十进制的RGB值为R:200, G:212, B:190。 CMYK值为C:5.661, M:0.0, Y: 10.377, K: 16.863

RGB 200, 212, 190
百分比 78.43%, 83.14%, 74.51%
十六进制 c8d4be
十进制 13161662
二进制 11001000,11010100,10111110
CMYK 5.661, 0.0, 10.377, 16.863
CMYK百分比 6%, 0%, 10%, 17%
CMY 0.216, 0.169, 0.255
CMY百分比 22%, 17%, 25%
HSL 92.73°, 20.37, 78.82
HSV (or HSB) 92.73°, 10.377, 83.14
XYZ 56.655, 63.084, 57.904
xyY 0.319, 0.355, 63.084
CIE-LAB 83.486, -8.026, 9.491
CIE-LUV 83.486, -5.684, 15.402
CIE-LCH/LCHab 83.486, 12.43, 130.217
CIE-LUV/LCHuv 83.486, 16.417, 110.256
Hunter-Lab 79.425, -11.667, 12.373
YIQ 205.904, -0.0822, -9.3844
YUV 205.904, -7.82432, -5.17978
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c8d4be 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c8d4be 相似颜色

相似颜色

#c8d4be 色度/色彩

至黑
至白

#c8d4be 色调

色调变化

#c8d4be HTML/CSS代码

#c8d4be 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c8d4be.

<span style="color:#c8d4be;">文本</span>
#c8d4be 背景颜色

此段背景颜色为 #c8d4be.

<p style="background-color:#c8d4be;">文本</p>
#c8d4be 边框颜色

这个边框颜色为 #c8d4be.

<div style="border:1px solid #c8d4be;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c8d4be;}
.background {background-color:#c8d4be;}
.border {border:1px solid #c8d4be;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉