#c9d4be 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c9d4be由78.82%红色,83.14%绿色和74.51%蓝色组成,十进制红色值为201,绿色值为212,蓝色值为190。在CMKY色彩空间中,他由5.19%青色,0.0%品红色,10.38%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 78.8
  • G 83.1
  • B 74.5
  RGB 百分比
  • C 5.2
  • M 0.0
  • Y 10.4
  • K 16.9
  CMYK 百分比

#c9d4be 颜色转换

#c9d4be十进制的RGB值为R:201, G:212, B:190。 CMYK值为C:5.188, M:0.0, Y: 10.377, K: 16.863

RGB 201, 212, 190
百分比 78.82%, 83.14%, 74.51%
十六进制 c9d4be
十进制 13227198
二进制 11001001,11010100,10111110
CMYK 5.188, 0.0, 10.377, 16.863
CMYK百分比 5%, 0%, 10%, 17%
CMY 0.212, 0.169, 0.255
CMY百分比 21%, 17%, 25%
HSL 90.0°, 20.37, 78.82
HSV (or HSB) 90.0°, 10.377, 83.14
XYZ 56.923, 63.222, 57.917
xyY 0.32, 0.355, 63.222
CIE-LAB 83.559, -7.675, 9.605
CIE-LUV 83.559, -5.122, 15.504
CIE-LCH/LCHab 83.559, 12.295, 128.628
CIE-LUV/LCHuv 83.559, 16.328, 108.282
Hunter-Lab 79.512, -11.357, 12.472
YIQ 206.203, 0.5137, -9.1729
YUV 206.203, -7.97145, -4.56478
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c9d4be 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c9d4be 相似颜色

相似颜色

#c9d4be 色度/色彩

至黑
至白

#c9d4be 色调

色调变化

#c9d4be HTML/CSS代码

#c9d4be 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c9d4be.

<span style="color:#c9d4be;">文本</span>
#c9d4be 背景颜色

此段背景颜色为 #c9d4be.

<p style="background-color:#c9d4be;">文本</p>
#c9d4be 边框颜色

这个边框颜色为 #c9d4be.

<div style="border:1px solid #c9d4be;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c9d4be;}
.background {background-color:#c9d4be;}
.border {border:1px solid #c9d4be;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉