#c9d8cf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c9d8cf由78.82%红色,84.71%绿色和81.18%蓝色组成,十进制红色值为201,绿色值为216,蓝色值为207。在CMKY色彩空间中,他由6.94%青色,0.0%品红色,4.17%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 78.8
  • G 84.7
  • B 81.2
  RGB 百分比
  • C 6.9
  • M 0.0
  • Y 4.2
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#c9d8cf 颜色转换

#c9d8cf十进制的RGB值为R:201, G:216, B:207。 CMYK值为C:6.944, M:0.0, Y: 4.167, K: 15.294

RGB 201, 216, 207
百分比 78.82%, 84.71%, 81.18%
十六进制 c9d8cf
十进制 13228239
二进制 11001001,11011000,11001111
CMYK 6.944, 0.0, 4.167, 15.294
CMYK百分比 7%, 0%, 4%, 15%
CMY 0.212, 0.153, 0.188
CMY百分比 21%, 15%, 19%
HSL 144.0°, 16.13, 81.77
HSV (or HSB) 144.0°, 6.944, 84.71
XYZ 59.903, 66.034, 68.618
xyY 0.308, 0.339, 66.034
CIE-LAB 85.014, -6.716, 2.692
CIE-LUV 85.014, -7.851, 5.236
CIE-LCH/LCHab 85.014, 7.235, 158.157
CIE-LUV/LCHuv 85.014, 9.437, 146.302
Hunter-Lab 81.261, -10.622, 6.818
YIQ 210.489, -6.0468, -5.9733
YUV 210.489, -1.71489, -8.32491
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#c9d8cf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#c9d8cf 相似颜色

相似颜色

#c9d8cf 色度/色彩

至黑
至白

#c9d8cf 色调

色调变化

#c9d8cf HTML/CSS代码

#c9d8cf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c9d8cf.

<span style="color:#c9d8cf;">文本</span>
#c9d8cf 背景颜色

此段背景颜色为 #c9d8cf.

<p style="background-color:#c9d8cf;">文本</p>
#c9d8cf 边框颜色

这个边框颜色为 #c9d8cf.

<div style="border:1px solid #c9d8cf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c9d8cf;}
.background {background-color:#c9d8cf;}
.border {border:1px solid #c9d8cf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉