#cac21e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cac21e由79.22%红色,76.08%绿色和11.76%蓝色组成,十进制红色值为202,绿色值为194,蓝色值为30。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.96%品红色,85.15%黄色和20.78%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 79.2
  • G 76.1
  • B 11.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.0
  • Y 85.1
  • K 20.8
  CMYK 百分比

#cac21e 颜色转换

#cac21e十进制的RGB值为R:202, G:194, B:30。 CMYK值为C:0.0, M:3.961, Y: 85.148, K: 20.784

RGB 202, 194, 30
百分比 79.22%, 76.08%, 11.76%
十六进制 cac21e
十进制 13287966
二进制 11001010,11000010,00011110
CMYK 0.0, 3.961, 85.148, 20.784
CMYK百分比 0%, 4%, 85%, 21%
CMY 0.208, 0.239, 0.882
CMY百分比 21%, 24%, 88%
HSL 57.21°, 74.14, 45.49
HSV (or HSB) 57.21°, 85.149, 79.22
XYZ 43.883, 51.235, 8.806
xyY 0.422, 0.493, 51.235
CIE-LAB 76.821, -13.642, 73.545
CIE-LUV 76.821, 11.408, 81.27
CIE-LCH/LCHab 76.821, 74.8, 100.508
CIE-LUV/LCHuv 76.821, 82.066, 82.009
Hunter-Lab 71.579, -15.827, 42.811
YIQ 177.696, 57.4604, -49.3448
YUV 177.696, -72.6791, 21.32164
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#cac21e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cac21e 相似颜色

相似颜色

#cac21e 色度/色彩

至黑
至白

#cac21e 色调

色调变化

#cac21e HTML/CSS代码

#cac21e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cac21e.

<span style="color:#cac21e;">文本</span>
#cac21e 背景颜色

此段背景颜色为 #cac21e.

<p style="background-color:#cac21e;">文本</p>
#cac21e 边框颜色

这个边框颜色为 #cac21e.

<div style="border:1px solid #cac21e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cac21e;}
.background {background-color:#cac21e;}
.border {border:1px solid #cac21e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉