#cb326e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb326e由79.61%红色,19.61%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为50,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,75.37%品红色,45.81%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 79.6
  • G 19.6
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 75.4
  • Y 45.8
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cb326e 颜色转换

#cb326e十进制的RGB值为R:203, G:50, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:75.369, Y: 45.813, K: 20.392

RGB 203, 50, 110
百分比 79.61%, 19.61%, 43.14%
十六进制 cb326e
十进制 13316718
二进制 11001011,00110010,01101110
CMYK 0.0, 75.369, 45.813, 20.392
CMYK百分比 0%, 75%, 46%, 20%
CMY 0.204, 0.804, 0.569
CMY百分比 20%, 80%, 57%
HSL 336.47°, 60.47, 49.61
HSV (or HSB) 336.47°, 75.369, 79.61
XYZ 28.584, 16.106, 16.355
xyY 0.468, 0.264, 16.106
CIE-LAB 47.114, 62.949, 2.504
CIE-LUV 47.114, 98.187, -8.74
CIE-LCH/LCHab 47.114, 62.999, 2.278
CIE-LUV/LCHuv 47.114, 98.576, 354.913
Hunter-Lab 40.133, 56.903, 3.932
YIQ 102.587, 71.8947, 51.0315
YUV 102.587, 3.64961, 88.0944
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#cb326e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb326e 相似颜色

相似颜色

#cb326e 色度/色彩

至黑
至白

#cb326e 色调

色调变化

#cb326e HTML/CSS代码

#cb326e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb326e.

<span style="color:#cb326e;">文本</span>
#cb326e 背景颜色

此段背景颜色为 #cb326e.

<p style="background-color:#cb326e;">文本</p>
#cb326e 边框颜色

这个边框颜色为 #cb326e.

<div style="border:1px solid #cb326e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb326e;}
.background {background-color:#cb326e;}
.border {border:1px solid #cb326e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉