#cb447b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb447b由79.61%红色,26.67%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为68,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,66.5%品红色,39.41%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 79.6
  • G 26.7
  • B 48.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 66.5
  • Y 39.4
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cb447b 颜色转换

#cb447b十进制的RGB值为R:203, G:68, B:123。 CMYK值为C:0.0, M:66.502, Y: 39.409, K: 20.392

RGB 203, 68, 123
百分比 79.61%, 26.67%, 48.24%
十六进制 cb447b
十进制 13321339
二进制 11001011,01000100,01111011
CMYK 0.0, 66.502, 39.409, 20.392
CMYK百分比 0%, 67%, 39%, 20%
CMY 0.204, 0.733, 0.518
CMY百分比 20%, 73%, 52%
HSL 335.56°, 56.48, 53.14
HSV (or HSB) 335.56°, 66.502, 79.61
XYZ 30.271, 18.264, 20.669
xyY 0.437, 0.264, 18.264
CIE-LAB 49.814, 57.774, -1.469
CIE-LUV 49.814, 85.99, -12.637
CIE-LCH/LCHab 49.814, 57.792, 358.543
CIE-LUV/LCHuv 49.814, 86.914, 351.64
Hunter-Lab 42.736, 51.65, 1.24
YIQ 114.635, 62.775, 45.6685
YUV 114.635, 4.11813, 77.52445
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#cb447b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb447b 相似颜色

相似颜色

#cb447b 色度/色彩

至黑
至白

#cb447b 色调

色调变化

#cb447b HTML/CSS代码

#cb447b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb447b.

<span style="color:#cb447b;">文本</span>
#cb447b 背景颜色

此段背景颜色为 #cb447b.

<p style="background-color:#cb447b;">文本</p>
#cb447b 边框颜色

这个边框颜色为 #cb447b.

<div style="border:1px solid #cb447b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb447b;}
.background {background-color:#cb447b;}
.border {border:1px solid #cb447b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉