#cb5a8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb5a8e由79.61%红色,35.29%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为90,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,55.67%品红色,30.05%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 79.6
  • G 35.3
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 55.7
  • Y 30.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cb5a8e 颜色转换

#cb5a8e十进制的RGB值为R:203, G:90, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:55.665, Y: 30.05, K: 20.392

RGB 203, 90, 142
百分比 79.61%, 35.29%, 55.69%
十六进制 cb5a8e
十进制 13326990
二进制 11001011,01011010,10001110
CMYK 0.0, 55.665, 30.05, 20.392
CMYK百分比 0%, 56%, 30%, 20%
CMY 0.204, 0.647, 0.443
CMY百分比 20%, 65%, 44%
HSL 332.39°, 52.07, 57.45
HSV (or HSB) 332.39°, 55.665, 79.61
XYZ 33.167, 21.964, 28.082
xyY 0.399, 0.264, 21.964
CIE-LAB 53.989, 50.338, -6.636
CIE-LUV 53.989, 69.513, -18.236
CIE-LCH/LCHab 53.989, 50.774, 352.49
CIE-LUV/LCHuv 53.989, 71.865, 345.301
Hunter-Lab 46.866, 44.31, -2.721
YIQ 129.715, 50.6291, 40.0819
YUV 129.715, 6.04721, 64.29448
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#cb5a8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb5a8e 相似颜色

相似颜色

#cb5a8e 色度/色彩

至黑
至白

#cb5a8e 色调

色调变化

#cb5a8e HTML/CSS代码

#cb5a8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb5a8e.

<span style="color:#cb5a8e;">文本</span>
#cb5a8e 背景颜色

此段背景颜色为 #cb5a8e.

<p style="background-color:#cb5a8e;">文本</p>
#cb5a8e 边框颜色

这个边框颜色为 #cb5a8e.

<div style="border:1px solid #cb5a8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb5a8e;}
.background {background-color:#cb5a8e;}
.border {border:1px solid #cb5a8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉