#cb5bd3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb5bd3由79.61%红色,35.69%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为91,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由3.79%青色,56.87%品红色,0.0%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 79.6
  • G 35.7
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 3.8
  • M 56.9
  • Y 0.0
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#cb5bd3 颜色转换

#cb5bd3十进制的RGB值为R:203, G:91, B:211。 CMYK值为C:3.791, M:56.872, Y: 0.0, K: 17.255

RGB 203, 91, 211
百分比 79.61%, 35.69%, 82.75%
十六进制 cb5bd3
十进制 13327315
二进制 11001011,01011011,11010011
CMYK 3.791, 56.872, 0.0, 17.255
CMYK百分比 4%, 57%, 0%, 17%
CMY 0.204, 0.643, 0.173
CMY百分比 20%, 64%, 17%
HSL 296.0°, 57.69, 59.22
HSV (or HSB) 296.0°, 56.872, 82.75
XYZ 40.126, 24.884, 64.314
xyY 0.31, 0.192, 24.884
CIE-LAB 56.962, 60.598, -42.011
CIE-LUV 56.962, 49.525, -73.29
CIE-LCH/LCHab 56.962, 73.736, 325.267
CIE-LUV/LCHuv 56.962, 88.454, 304.048
Hunter-Lab 49.884, 56.289, -41.523
YIQ 138.168, 28.1848, 61.032
YUV 138.168, 35.84235, 56.8788
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#cb5bd3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb5bd3 相似颜色

相似颜色

#cb5bd3 色度/色彩

至黑
至白

#cb5bd3 色调

色调变化

#cb5bd3 HTML/CSS代码

#cb5bd3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb5bd3.

<span style="color:#cb5bd3;">文本</span>
#cb5bd3 背景颜色

此段背景颜色为 #cb5bd3.

<p style="background-color:#cb5bd3;">文本</p>
#cb5bd3 边框颜色

这个边框颜色为 #cb5bd3.

<div style="border:1px solid #cb5bd3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb5bd3;}
.background {background-color:#cb5bd3;}
.border {border:1px solid #cb5bd3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉