#cb741b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb741b由79.61%红色,45.49%绿色和10.59%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为116,蓝色值为27。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,42.86%品红色,86.7%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6633

  • R79.6
  • G45.5
  • B10.6
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M42.9
  • Y86.7
  • K20.4
  CMYK 百分比

#cb741b 颜色转换

#cb741b十进制的RGB值为R:203, G:116, B:27。 CMYK值为C:0.0, M:42.858, Y: 86.7, K: 20.392

RGB203, 116, 27
百分比79.61%, 45.49%, 10.59%
十六进制cb741b
十进制13333531
二进制11001011,01110100,00011011
CMYK0.0, 42.858, 86.7, 20.392
CMYK百分比0%, 43%, 87%, 20%
CMY0.204, 0.545, 0.894
CMY百分比20%, 55%, 89%
HSL30.34°, 76.52, 45.1
HSV (or HSB)30.34°, 86.7, 79.61
XYZ31.073, 25.269, 4.278
xyY0.513, 0.417, 25.269
CIE-LAB57.337, 28.338, 58.451
CIE-LUV57.337, 71.582, 51.711
CIE-LCH/LCHab57.337, 64.958, 64.136
CIE-LUV/LCHuv57.337, 88.307, 35.845
Hunter-Lab50.268, 22.368, 30.142
YIQ131.867, 80.439, -9.2963
YUV131.867, -51.60315, 62.40589
网页安全色#cc6633
颜色名称

#cb741b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb741b 相似颜色

相似颜色

#cb741b 色度/色彩

至黑
至白

#cb741b 色调

色调变化

#cb741b HTML/CSS代码

#cb741b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb741b.

<span style="color:#cb741b;">文本</span>
#cb741b 背景颜色

此段背景颜色为 #cb741b.

<p style="background-color:#cb741b;">文本</p>
#cb741b 边框颜色

这个边框颜色为 #cb741b.

<div style="border:1px solid #cb741b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb741b;}
.background {background-color:#cb741b;}
.border {border:1px solid #cb741b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉