#cb78e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb78e0由79.61%红色,47.06%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为120,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由9.37%青色,46.43%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 79.6
  • G 47.1
  • B 87.8
  RGB 百分比
  • C 9.4
  • M 46.4
  • Y 0.0
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#cb78e0 颜色转换

#cb78e0十进制的RGB值为R:203, G:120, B:224。 CMYK值为C:9.375, M:46.428, Y: 0.0, K: 12.157

RGB 203, 120, 224
百分比 79.61%, 47.06%, 87.84%
十六进制 cb78e0
十进制 13334752
二进制 11001011,01111000,11100000
CMYK 9.375, 46.428, 0.0, 12.157
CMYK百分比 9%, 46%, 0%, 12%
CMY 0.204, 0.529, 0.122
CMY百分比 20%, 53%, 12%
HSL 287.88°, 62.65, 67.45
HSV (or HSB) 287.88°, 46.428999999999995, 87.84
XYZ 44.798, 31.513, 74.24
xyY 0.298, 0.209, 31.513
CIE-LAB 62.938, 48.863, -39.93
CIE-LUV 62.938, 36.2, -69.694
CIE-LCH/LCHab 62.938, 63.103, 320.745
CIE-LUV/LCHuv 62.938, 78.535, 297.448
Hunter-Lab 56.136, 44.209, -39.115
YIQ 156.673, 16.0445, 49.9193
YUV 156.673, 33.13341, 40.64396
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#cb78e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb78e0 相似颜色

相似颜色

#cb78e0 色度/色彩

至黑
至白

#cb78e0 色调

色调变化

#cb78e0 HTML/CSS代码

#cb78e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb78e0.

<span style="color:#cb78e0;">文本</span>
#cb78e0 背景颜色

此段背景颜色为 #cb78e0.

<p style="background-color:#cb78e0;">文本</p>
#cb78e0 边框颜色

这个边框颜色为 #cb78e0.

<div style="border:1px solid #cb78e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb78e0;}
.background {background-color:#cb78e0;}
.border {border:1px solid #cb78e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉