#cb7e84 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb7e84由79.61%红色,49.41%绿色和51.76%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为126,蓝色值为132。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,37.93%品红色,34.98%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 79.6
  • G 49.4
  • B 51.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 37.9
  • Y 35.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cb7e84 颜色转换

#cb7e84十进制的RGB值为R:203, G:126, B:132。 CMYK值为C:0.0, M:37.931, Y: 34.975, K: 20.392

RGB 203, 126, 132
百分比 79.61%, 49.41%, 51.76%
十六进制 cb7e84
十进制 13336196
二进制 11001011,01111110,10000100
CMYK 0.0, 37.931, 34.975, 20.392
CMYK百分比 0%, 38%, 35%, 20%
CMY 0.204, 0.506, 0.482
CMY百分比 20%, 51%, 48%
HSL 355.32°, 42.54, 64.51
HSV (or HSB) 355.32°, 37.931, 79.61
XYZ 36.254, 29.286, 25.572
xyY 0.398, 0.321, 29.286
CIE-LAB 61.034, 30.573, 9.421
CIE-LUV 61.034, 51.373, 7.084
CIE-LCH/LCHab 61.034, 31.992, 17.127
CIE-LUV/LCHuv 61.034, 51.859, 7.852
Hunter-Lab 54.117, 24.878, 9.865
YIQ 149.707, 43.9565, 18.1527
YUV 149.707, -8.71175, 46.75494
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#cb7e84 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb7e84 相似颜色

相似颜色

#cb7e84 色度/色彩

至黑
至白

#cb7e84 色调

色调变化

#cb7e84 HTML/CSS代码

#cb7e84 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb7e84.

<span style="color:#cb7e84;">文本</span>
#cb7e84 背景颜色

此段背景颜色为 #cb7e84.

<p style="background-color:#cb7e84;">文本</p>
#cb7e84 边框颜色

这个边框颜色为 #cb7e84.

<div style="border:1px solid #cb7e84;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb7e84;}
.background {background-color:#cb7e84;}
.border {border:1px solid #cb7e84;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉