#cb88b8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb88b8由79.61%红色,53.33%绿色和72.16%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为136,蓝色值为184。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,33.01%品红色,9.36%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 79.6
  • G 53.3
  • B 72.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 33.0
  • Y 9.4
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cb88b8 颜色转换

#cb88b8十进制的RGB值为R:203, G:136, B:184。 CMYK值为C:0.0, M:33.005, Y: 9.36, K: 20.392

RGB 203, 136, 184
百分比 79.61%, 53.33%, 72.16%
十六进制 cb88b8
十进制 13338808
二进制 11001011,10001000,10111000
CMYK 0.0, 33.005, 9.36, 20.392
CMYK百分比 0%, 33%, 9%, 20%
CMY 0.204, 0.467, 0.278
CMY百分比 20%, 47%, 28%
HSL 317.02°, 39.18, 66.47
HSV (or HSB) 317.02°, 33.005, 79.61
XYZ 42.084, 33.767, 49.646
xyY 0.335, 0.269, 33.767
CIE-LAB 64.777, 32.913, -14.664
CIE-LUV 64.777, 36.624, -27.494
CIE-LCH/LCHab 64.777, 36.032, 335.985
CIE-LUV/LCHuv 64.777, 45.796, 323.104
Hunter-Lab 58.11, 27.58, -9.978
YIQ 161.505, 24.5029, 29.1081
YUV 161.505, 11.07165, 36.40452
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#cb88b8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb88b8 相似颜色

相似颜色

#cb88b8 色度/色彩

至黑
至白

#cb88b8 色调

色调变化

#cb88b8 HTML/CSS代码

#cb88b8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb88b8.

<span style="color:#cb88b8;">文本</span>
#cb88b8 背景颜色

此段背景颜色为 #cb88b8.

<p style="background-color:#cb88b8;">文本</p>
#cb88b8 边框颜色

这个边框颜色为 #cb88b8.

<div style="border:1px solid #cb88b8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb88b8;}
.background {background-color:#cb88b8;}
.border {border:1px solid #cb88b8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉