#cb8de5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb8de5由79.61%红色,55.29%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为141,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由11.35%青色,38.43%品红色,0.0%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 79.6
  • G 55.3
  • B 89.8
  RGB 百分比
  • C 11.4
  • M 38.4
  • Y 0.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#cb8de5 颜色转换

#cb8de5十进制的RGB值为R:203, G:141, B:229。 CMYK值为C:11.354, M:38.428, Y: 0.0, K: 10.196

RGB 203, 141, 229
百分比 79.61%, 55.29%, 89.8%
十六进制 cb8de5
十进制 13340133
二进制 11001011,10001101,11100101
CMYK 11.354, 38.428, 0.0, 10.196
CMYK百分比 11%, 38%, 0%, 10%
CMY 0.204, 0.447, 0.102
CMY百分比 20%, 45%, 10%
HSL 282.27°, 62.86, 72.55
HSV (or HSB) 282.27°, 38.428000000000004, 89.8
XYZ 48.294, 37.404, 78.8
xyY 0.294, 0.227, 37.404
CIE-LAB 67.579, 38.729, -35.462
CIE-LUV 67.579, 26.854, -61.765
CIE-LCH/LCHab 67.579, 52.511, 317.522
CIE-LUV/LCHuv 67.579, 67.35, 293.498
Hunter-Lab 61.159, 33.924, -33.58
YIQ 169.57, 8.6714, 40.4986
YUV 169.57, 29.24735, 29.32912
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#cb8de5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb8de5 相似颜色

相似颜色

#cb8de5 色度/色彩

至黑
至白

#cb8de5 色调

色调变化

#cb8de5 HTML/CSS代码

#cb8de5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb8de5.

<span style="color:#cb8de5;">文本</span>
#cb8de5 背景颜色

此段背景颜色为 #cb8de5.

<p style="background-color:#cb8de5;">文本</p>
#cb8de5 边框颜色

这个边框颜色为 #cb8de5.

<div style="border:1px solid #cb8de5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb8de5;}
.background {background-color:#cb8de5;}
.border {border:1px solid #cb8de5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉