#cb8e70 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb8e70由79.61%红色,55.69%绿色和43.92%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为142,蓝色值为112。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,30.05%品红色,44.83%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R 79.6
  • G 55.7
  • B 43.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 30.0
  • Y 44.8
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cb8e70 颜色转换

#cb8e70十进制的RGB值为R:203, G:142, B:112。 CMYK值为C:0.0, M:30.05, Y: 44.827, K: 20.392

RGB 203, 142, 112
百分比 79.61%, 55.69%, 43.92%
十六进制 cb8e70
十进制 13340272
二进制 11001011,10001110,01110000
CMYK 0.0, 30.05, 44.827, 20.392
CMYK百分比 0%, 30%, 45%, 20%
CMY 0.204, 0.443, 0.561
CMY百分比 20%, 44%, 56%
HSL 19.78°, 46.67, 61.77
HSV (or HSB) 19.78°, 44.828, 79.61
XYZ 37.227, 33.214, 19.779
xyY 0.413, 0.368, 33.214
CIE-LAB 64.334, 19.559, 25.238
CIE-LUV 64.334, 43.922, 28.647
CIE-LCH/LCHab 64.334, 31.93, 52.225
CIE-LUV/LCHuv 64.334, 52.438, 33.113
Hunter-Lab 57.632, 14.444, 19.995
YIQ 156.819, 45.9889, 3.5655
YUV 156.819, -22.05351, 40.5153
网页安全色 #cc9966
颜色名称

#cb8e70 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb8e70 相似颜色

相似颜色

#cb8e70 色度/色彩

至黑
至白

#cb8e70 色调

色调变化

#cb8e70 HTML/CSS代码

#cb8e70 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb8e70.

<span style="color:#cb8e70;">文本</span>
#cb8e70 背景颜色

此段背景颜色为 #cb8e70.

<p style="background-color:#cb8e70;">文本</p>
#cb8e70 边框颜色

这个边框颜色为 #cb8e70.

<div style="border:1px solid #cb8e70;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb8e70;}
.background {background-color:#cb8e70;}
.border {border:1px solid #cb8e70;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉