#cb90b6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb90b6由79.61%红色,56.47%绿色和71.37%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为144,蓝色值为182。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,29.06%品红色,10.34%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 79.6
  • G 56.5
  • B 71.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 29.1
  • Y 10.3
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#cb90b6 颜色转换

#cb90b6十进制的RGB值为R:203, G:144, B:182。 CMYK值为C:0.0, M:29.064, Y: 10.344, K: 20.392

RGB 203, 144, 182
百分比 79.61%, 56.47%, 71.37%
十六进制 cb90b6
十进制 13340854
二进制 11001011,10010000,10110110
CMYK 0.0, 29.064, 10.344, 20.392
CMYK百分比 0%, 29%, 10%, 20%
CMY 0.204, 0.435, 0.286
CMY百分比 20%, 44%, 29%
HSL 321.36°, 36.2, 68.04
HSV (or HSB) 321.36°, 29.064, 79.61
XYZ 43.045, 36.022, 48.939
xyY 0.336, 0.281, 36.022
CIE-LAB 66.537, 28.208, -10.897
CIE-LUV 66.537, 32.833, -21.059
CIE-LCH/LCHab 66.537, 30.239, 338.878
CIE-LUV/LCHuv 66.537, 39.007, 327.324
Hunter-Lab 60.018, 22.987, -6.332
YIQ 165.973, 22.9487, 24.3041
YUV 165.973, 7.88877, 32.48462
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#cb90b6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb90b6 相似颜色

相似颜色

#cb90b6 色度/色彩

至黑
至白

#cb90b6 色调

色调变化

#cb90b6 HTML/CSS代码

#cb90b6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb90b6.

<span style="color:#cb90b6;">文本</span>
#cb90b6 背景颜色

此段背景颜色为 #cb90b6.

<p style="background-color:#cb90b6;">文本</p>
#cb90b6 边框颜色

这个边框颜色为 #cb90b6.

<div style="border:1px solid #cb90b6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb90b6;}
.background {background-color:#cb90b6;}
.border {border:1px solid #cb90b6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉