#cb94d6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cb94d6由79.61%红色,58.04%绿色和83.92%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为148,蓝色值为214。在CMKY色彩空间中,他由5.14%青色,30.84%品红色,0.0%黄色和16.08%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 79.6
  • G 58.0
  • B 83.9
  RGB 百分比
  • C 5.1
  • M 30.8
  • Y 0.0
  • K 16.1
  CMYK 百分比

#cb94d6 颜色转换

#cb94d6十进制的RGB值为R:203, G:148, B:214。 CMYK值为C:5.14, M:30.842, Y: 0.0, K: 16.078

RGB 203, 148, 214
百分比 79.61%, 58.04%, 83.92%
十六进制 cb94d6
十进制 13341910
二进制 11001011,10010100,11010110
CMYK 5.14, 30.842, 0.0, 16.078
CMYK百分比 5%, 31%, 0%, 16%
CMY 0.204, 0.42, 0.161
CMY百分比 20%, 42%, 16%
HSL 290.0°, 44.59, 70.98
HSV (or HSB) 290.0°, 30.841, 83.92
XYZ 47.355, 38.732, 68.596
xyY 0.306, 0.25, 38.732
CIE-LAB 68.557, 31.91, -25.665
CIE-LUV 68.557, 26.064, -44.942
CIE-LCH/LCHab 68.557, 40.95, 321.19
CIE-LUV/LCHuv 68.557, 51.953, 300.112
Hunter-Lab 62.235, 26.907, -21.785
YIQ 171.969, 11.5687, 32.1717
YUV 171.969, 20.68533, 27.22434
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#cb94d6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cb94d6 相似颜色

相似颜色

#cb94d6 色度/色彩

至黑
至白

#cb94d6 色调

色调变化

#cb94d6 HTML/CSS代码

#cb94d6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cb94d6.

<span style="color:#cb94d6;">文本</span>
#cb94d6 背景颜色

此段背景颜色为 #cb94d6.

<p style="background-color:#cb94d6;">文本</p>
#cb94d6 边框颜色

这个边框颜色为 #cb94d6.

<div style="border:1px solid #cb94d6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cb94d6;}
.background {background-color:#cb94d6;}
.border {border:1px solid #cb94d6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉