#cbb9cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#cbb9cc由79.61%红色,72.55%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为203,绿色值为185,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.49%青色,9.31%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 79.6
  • G 72.5
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.5
  • M 9.3
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#cbb9cc 颜色转换

#cbb9cc十进制的RGB值为R:203, G:185, B:204。 CMYK值为C:0.49, M:9.314, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 203, 185, 204
百分比 79.61%, 72.55%, 80.0%
十六进制 cbb9cc
十进制 13351372
二进制 11001011,10111001,11001100
CMYK 0.49, 9.314, 0.0, 20.0
CMYK百分比 0%, 9%, 0%, 20%
CMY 0.204, 0.275, 0.2
CMY百分比 20%, 27%, 20%
HSL 296.84°, 15.7, 76.28
HSV (or HSB) 296.84°, 9.314, 80.0
XYZ 52.875, 51.755, 64.328
xyY 0.313, 0.306, 51.755
CIE-LAB 77.134, 9.781, -7.244
CIE-LUV 77.134, 9.097, -12.685
CIE-LCH/LCHab 77.134, 12.171, 323.475
CIE-LUV/LCHuv 77.134, 15.61, 305.644
Hunter-Lab 71.941, 5.298, -2.657
YIQ 192.548, 4.6215, 9.7198
YUV 192.548, 5.63751, 9.16981
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#cbb9cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#cbb9cc 相似颜色

相似颜色

#cbb9cc 色度/色彩

至黑
至白

#cbb9cc 色调

色调变化

#cbb9cc HTML/CSS代码

#cbb9cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #cbb9cc.

<span style="color:#cbb9cc;">文本</span>
#cbb9cc 背景颜色

此段背景颜色为 #cbb9cc.

<p style="background-color:#cbb9cc;">文本</p>
#cbb9cc 边框颜色

这个边框颜色为 #cbb9cc.

<div style="border:1px solid #cbb9cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#cbb9cc;}
.background {background-color:#cbb9cc;}
.border {border:1px solid #cbb9cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉